INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej jako „Informacja“)

 1. Ogólne informacje

Terminy „HB Reavis”, „nasza firma” lub „my” odnoszą się do HB REAVIS Slovakia a. s., ul. Karadžičova 12, 821 08 Bratisława, ID spółki 31 346 065, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Bratysława I, wydział: Sa, pod numerem: 3429/B, będącej spółką prowadzącą i odpowiedzialną za niniejszą stronę internetową („Strona„), chyba że z kontekstu Strony lub z innego serwisu wynika, że terminami tymi określony został inny podmiot, w którym to wypadku termin „HB Reavis„, „nasza firma” lub „my” oznaczać będzie ten podmiot, w szczególności administratora danych osobowych w Polsce, tj. spółkę HB Reavis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego pod nr KRS 309617, NIP: 5272580238.

Ochrona Twoich danych osobowych jest istotną kwestią dla HB Reavis. Zatem, w przypadku gdy:

 • rozważasz wysłanie do nas swojego CV; lub
 • jesteś zainteresowany/a wolnymi stanowiskami pracy, opublikowanymi na naszej stronie internetowej: http://hbreavis.com/, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na powyższej stronie internetowej,

chcielibyśmy wyjaśnić Ci, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym, zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Informacją.

HB Reavis jest częścią międzynarodowej grupy HB Reavis, której siedziba znajduje się w Luksemburgu (dalej jako „Grupa HB Reavis”), w związku czym pewnie odniesienia do Grupy HB Reavis mogą znaleźć się z niniejszym dokumencie.

HB Reavis Slovakia a s. prowadzi Stronę i określa warunki korzystania ze Strony, zgodnie z przepisami prawa słowackiego. Do Grupy HB Reavis należą spółki zarejestrowane na całym świecie, w związku z tym mogą wystąpić sytuacje, gdy podmiotem odpowiedzialnym za daną Stronę lub serwis jest inna spółka i prawo kraju jej utworzenia może wymagać stosowania do Strony lub serwisu odmiennych lub dodatkowych regulacji. W takiej sytuacji dany podmiot przestrzegać będzie przepisów prawa krajowego w zakresie, w jakim będzie to wymagane.

Dane osobowe, które zostały przekazane naszej firmie, mogą być ujawniane innym podmiotom należącym do Grupy HB Reavis lub innym podmiotom współpracującym z Grupą HB Reavis, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia Strony, dostarczania serwisów oraz realizacji celu, w jakim osoba odwiedzająca naszą Stronę podała te dane.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem i zarządzaniem procesem rekrutacyjnym, w celu poszukiwania potencjalnych pracowników, organizacji rozmów rekrutacyjnych oraz przesyłania informacji do osób aplikujących na stanowiska pracy w HB Reavis. Dane osobowe są również przetwarzanie, gdy zwracasz się do nas z jakimkolwiek pytaniem za pośrednictwem Strony lub poczty elektronicznej lub pozostawiasz informację o sobie na Stronie lub w serwisie.

HB Reavis będzie stosować się do obowiązujących i mających zastosowanie przepisów prawa unijnego lub krajowego w zakresie ochrony danych osobowych, regulujących kwestie związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych, dotyczących osób fizycznych oraz do postanowień niniejszej Informacji. Celem niniejszej Informacji jest określenie zasad dotyczących wykorzystania danych osobowych, przekazywanych nam przez Ciebie lub uzyskanych przez nas o Tobie.

HB Reavis lub odpowiedni podmiot powiązany, określony tutaj lub na Stronie, będzie administratorem danych osobowych, o których tutaj mowa, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie.

CV zapisywane w naszej bazie zawierają dane, które stanowią dane osobowe. W związku z tym ww. dane osobowe mogą być przetwarzanie jedynie po uzyskaniu Twojej zgody, jako osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana (tj. Ty) przed złożeniem CV oświadcza, że wszystkie przekazane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez HB Reavis.

 1. Jakie dane gromadzimy na Twój temat?

Kontaktując się z nasza firmą zazwyczaj przekazujesz nam następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. inne dane osobowe wskazane w CV przekazanym do HB Reavis, w szczególności datę urodzenia, adres, dotychczasowe wykształcenie oraz historię zatrudnienia.

4. W jaki sposób zbieramy i przechowujemy dane osobowe?

Uzyskujemy Twoje dane osobowe, jako osoby zainteresowanej wraz z Twoją zgodą, przekazane w: (i) wysłanym CV lub elektronicznym formularzu, telefonicznie lub przy użyciu faksu lub (ii) poprzez wypełnienie i przesłanie pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w elektronicznym formularzu do HB Reavis, (iii) pozostawione na Stronie lub w serwisie. Po komunikowaniu się z nami jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej, nasza firma będzie przechowywała jedynie Twój adres e-mail. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w systemie Content Management System (“CMS”). Przekazywane przez Ciebie dane osobowe, zbierane i przechowywane w CMS nie będą publicznie dostępne. Jedynie ograniczona ilość osób, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, została uprawniona do dostępu do danych osobowych. Dostęp ww. osób do danych osobowych oraz jego zakres jest na bieżąco weryfikowany przez naszą firmę. Twoje dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie przez pracowników, współpracowników naszej firmy lub osoby z podmiotów współpracujących z HB Reavis, którzy aby otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych muszą postępować zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w ramach projektu bezpieczeństwa. Żadna inna osoba, również w ramach Grupy HB Reavis, nie ma dostępu do Twoich danych osobowych.

 1. Informacja o dobrowolnym przekazywaniu danych osobowych:

Przetwarzamy jedynie dane osobowe przedkładane nam: (i) dobrowolnie oraz (ii) z intencją przekazania HB Reavis tych danych osobowych. Nasza firma nie posiada i nie przechowuje danych osobowych innych niż dane osobowe dostarczone nam przez Ciebie na zasadzie dobrowolności. Informacje, o których mowa w pkt 2 niniejszej Informacji, dotyczące rekrutacji nowych pracowników lub odpowiedzi na pytania, zostaną przesłane przez HB Reavis do Ciebie, jako osoby przypisanej do podanego adresu e-mail, z którego się z nami skontaktowałeś, a który posiadamy i przechowujemy, w celu skontaktowania się, aby udzielić naszej odpowiedzi.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przekazywane i udostępniane wyłącznie osobom fizycznym – upoważnionym pracownikom, współpracownikom firmy HB Reavis, podmiotom z Grupy HB Reavis oraz osobom z podmiotów współpracujących z Grupą HB Reavis, w celu ich rejestracji, przetwarzania i przechowywania na potrzeby naszej firmy. Dane osobowe nie będą publikowane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów z Grupy HB Reavis oraz podmiotów współpracujących z Grupą HB Reavis oraz w przypadku, gdy taki obowiązek zostanie nałożony przez prawo, bezpośrednio egzekwowalny prawnie wiążący akt Unii Europejskiej lub traktat międzynarodowy lub na podstawie umowy pomiędzy HB Reavis a Tobą, jako osobą zainteresowaną, na podstawie Twojej zgody.

 1. Informacje na temat Twoich praw, jako osoby zainteresowanej:

Twoje prawa są określone, odpowiednio, między innymi w polskich przepisach regulujących ochronę danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tymi przepisami, masz prawo żądać od HB Reavis:

 1. potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę,
 2. otrzymania, w ogólnie przystępnej formie, informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w CMS w zakresie określonym w ww. przpisach,
 3. dokładnej informacji o źródle, z którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe,
 4. listy Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 5. dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usuniecia, w szczególności nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które przetwrzamy,
 6. usunięcia danych osobowych, których cel przetwarzania dobiegł końca; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty administracyjne, możesz zażądać ich zwrotu,
 7. usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeśli nastąpiło naruszenie ww. przepisów,
 8. zablokowania danych osobowych, w celu wycofania zgody przed jej wygaśnięciem, jeśli HB Reavis przetwarza dane osobowe na podstawie zgody zainteresowanej osoby.

Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyszłego kontaktu, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutayjnego. W przypadku niepodania danych nie możliwy będzie kontakt z Tobą, w tym umównienie spotkania rektutacyjnego.

8. Usuwanie danych osobowych

 1. HB Reavis bez zbędnej zwłoki zapewni usunięcie Twoich danych osobowych po zrealizowaniu celu, dla którego dane osobowe były gromadzone w CMS lub na podstawie Twojego wniosku,
 2. w celu wykonywania praw wskazanych w pkt 7 powyżej, osoba zainteresowana może zwrócić się do HB Reavis na piśmie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektroniczną (patrz dane kontaktowe poniżej); a w przypadku gdy jest to sprawa niecierpiąca zwłoki nawet w formie ustnej, odpowiednio zaprotokołowanej, w siedzibie naszej firmy. Z protokołu powinno jasno wynikać, kto wykonuje ww. prawo, co jest wymagane, kiedy i kto sporządza protokół, jego podpis i podpis osoby zainteresowanej. Kopia protokołu zostanie wydana przez naszą firmę zainteresowanemu,
 3. podejrzewając, że dane osobowe są przetwarzane bez Twojej zgody, masz prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o ochronę danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Polsce.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: HB REAVIS POLAND sp. z o.o.., adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, legalsk@hbreavis.com