na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej „RODO”)

 

Dla naszej spółki HB Reavis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309617, posiadającej numer NIP: 5272580238, REGON: 141488564 (zwanej dalej „HB Reavis” lub „my”) będącej administratorem danych w rozumieniu RODO, ochrona Pana/Pani danych osobowych jest bardzo ważna. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany(a) ofertą pracy zamieszczoną na naszej stronie internetowej hbreavis.com i chce Pan/Pani przesłać nam swoje CV za pośrednictwem formularza internetowego, pragnie Pan/Pani skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego na naszej stronie internetowej hbreavis.com lub znalazł(a) się Pan/Pani na terenie naszej siedziby monitorowanym przez system monitoringu wizyjnego (CCTV), chcielibyśmy poinformować Pana/Panią o rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych i sposobach ich wykorzystania. Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

HB Reavis jest spółką z grupy HB Reavis, której siedziba znajduje się w Luksemburgu (zwanej dalej „HB Reavis Group”), w związku z czym w niniejszej Polityce prywatności mogą znajdować się odniesienia do HB Reavis Group.

 
 1. Jaki jest cel i prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór potencjalnych pracowników, przeprowadzenie indywidualnych rozmów, przesyłanie kandydatom informacji dotyczących ofert pracy i stworzenie bazy danych osób w celu kontaktowania się z nimi w sprawie ofert pracy w przyszłości.

W celu zapewnienia wzajemnej komunikacji przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe także kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego. W tym przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie skutecznej, niezakłóconej i przejrzystej wzajemnej komunikacji.

Ponadto przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, korzystając z monitoringu wizyjnego na terenie naszej siedziby. Naszym celem i prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona mienia i pracowników.

 
 1. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. c) numer telefonu,
 4. d) dane osobowe znajdujące się w Pana/Pani CV,
 5. e) Pana/Pani wizerunek (na nagraniach z monitoringu).
 
 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

W przypadku przesłania do nas Pana/Pani CV przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani prośby przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rozmowy i zawarcia umowy z Panem/Panią. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w zakładce kariera.

Jeżeli chce Pan/Pani, żeby Pana/Pani CV zostało przez nas zachowane po zakończeniu procesu rekrutacji (lub jeżeli prześle nam Pan/Pani swoje CV poza procesem rekrutacji) w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przyszłości, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku kontaktu z Pana/Pani inicjatywy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku zarejestrowania Pana/Pani wizerunku przez monitoring wizyjny (CCTV) na terenie naszej siedziby przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 
 1. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w celach związanych z pracą przechowujemy dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacji. Ponieważ jednak możemy potrzebować Pana/Pani danych osobowych nawet po zakończeniu procesu rekrutacji, np. w przypadku przechowywania Pana/Pani danych osobowych w naszej bazie danych na podstawie Pana/Pani zgody, usuniemy Pana/Pani dane osobowe po upływie 2 lat.

W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w celu zapewnienia skutecznej, niezakłóconej i przejrzystej komunikacji z nami przechowujemy dane osobowe, dopóki nie wypisze się Pan/Pani z naszej bazy danych.

W przypadku zarejestrowania Pana/Pani wizerunku (przez monitoring wizyjny na terenie naszych budynków) przechowujemy dane osobowe przez okres 21 dni, a w przypadku, gdy nagranie stanowi materiał dowodowy w postępowaniu dotyczącym utrwalonego na nagraniu zdarzenia do czasu zakończenia postępowania.

 
 1. Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przekazywane i udostępniane spółkom należącym do HB Reavis Group oraz przetwarzane przez podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, a także usługi informatyczne.

 
 1. Czy wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania?

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 
 1. Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

Na podstawie RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu,
 2. b) prawo do sprostowania danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. e) prawo do przenoszenia danych,
 6. f) prawo do sprzeciwu,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody,
 8. h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. Do kogo może Pan/Pani wnieść skargę?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Lokalnym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
 1. Do kogo zwrócić się w razie pytań?

W razie jakichkolwiek pytań może Pan/Pani skontaktować się z HB Reavis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +48 22 203 44 20.

Ponadto spółka HB Reavis Poland sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych Erikę Wild, punkt kontaktowy pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +48 22 203 44 20.