Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe jesteśmy ich administratorem jako

  1. HB Reavis Construction PL Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przyPostępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369096
  2. HB Reavis Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przyPostępu 14 (02-676 Warszawa), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number no.: 0000309617
  3. HubHub Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przyPostępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571817
  4. HB Reavis Investments Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000052966 (zwana dalej jako „HB Reavis” lub „my”),

  chcielibyśmy poinformować o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem tych danych.

  HB Reavis jest częścią Grupy HB Reavis, w skład której wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach grupy kapitałowej HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej jako „Grupa HB Reavis”), w związku z czym w niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą pojawić się odniesienia do Grupy HB Reavis.

  Dane osobowe osób poruszających się wewnątrz naszych budynków lub po ich bezpośrednim otoczeniu (jako odwiedzający, pracownik lub w innym celu) lub odwiedzających stronę internetową, aplikację lub portale społecznościowe związane z naszymi budynkami, lub są zainteresowanych pracą u nas, mogą być przetwarzane w związku z poniższymi celami:

  1. Wybór potencjalnych pracowników.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i użytkowników naszych budynków i jednocześnie ochrona naszych budynków i własności
  3. Rozpatrywanie skarg.
  4. Wydawanie kart dostępu
  5. Obustronna komunikacja.
  6. Wysyłanie przypomnień.
  7. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń
  8. Prowadzenie obsługi „Help desk“
  9. Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w naszych budynkach
  10. Rozsyłanie newsletterów
  11. Przesyłanie informacji o budowaniu naszych budynków w Państwa sąsiedztwie
  12. Organizacja i zarządzanie wydarzeniem
  13. Ocena zadowolenia klientów
  14. Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis
  15. Wykonywanie obowiązku ciągłej należytej staranność w stosunku do Klienta
  16. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO
   
 1. Dalszą specyfikację każdego celu znajdziesz poniżej:
  1. Wybór potencjalnych pracowników.

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  W przypadku wolnego stanowiska w HB Reavis, poszukujemy najlepszego kandydata na to stanowisko. W tym celu zbieramy od kandydatów CV bezpośrednio lub przez osoby trzecie polecające danych kandydatów. Po przejrzeniu CV kandydatów zapraszamy ich na rozmowę indywidualną, po której wysyłamy im informacje dalszych krokach. W przypadku, gdy w danej chwili nie ma wolnych stanowisk lub gdy kandydat nie spełnił wymagań danej oferty pracy, możemy za jego zgodą przechowywać jego CV, by skontaktować się z nim w przyszłości w sprawie innej oferty.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  W przypadku wysłania przez Państwa CV w sprawie konkretnego wolnego stanowiska zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane w ramach wykonywania stosunku umownego oraz na Państwa wniosek złożony przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w razie nieprzekazania nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy). W przypadku, gdy życzą sobie Państwo, byśmy zatrzymali CV po zakończeniu procesu rekrutacji lub przyjęli je, mimo że nie starają się Państwo o konkretną posadę, przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Dane osobowe podane w CV (takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.).

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  W przypadku aplikowania na określone wolne stanowisko dane osobowe są przechowywane do końca procesu rekrutacji. W przypadku, gdy kandydat wyraził zgodę na zatrzymanie CV na potrzeby przyszłych ofert pracy, dane osobowe są przechowywane przez 2 lata.

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i użytkowników naszych budynków i jednocześnie ochrona naszych budynków i własności

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  Ochrona naszych budynków i bezpieczeństwo osób korzystających z pomieszczeń w naszych budynkach, stanowią dla nas najwyższy priorytet. W celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony i bezpieczeństwa, zainstalowaliśmy w naszych budynkach system monitoringu (kamery bezpieczeństwa). Każdą osobę po wejściu do dowolnego z naszych budynków, do garażu lub na teren wokół, w charakterze odwiedzającego lub pracownika, może dotyczyć jeden lub wiele sposobów przetwarzania danych osobowych:

  1. skanujemy numer rejestracyjny pojazdu (nr rej.) w momencie skorzystania z komunikatora głosowego umieszczonego przy rampie lub przy wjeździe do garażu z użyciem karty dostępowej;
  2. w miejscach, gdzie wykorzystywana jest technologia rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdu, skanujemy nr rej. w celu automatycznego otwarcia rampy dla uprawnionych pojazdów;
  3. skanujemy nr rej. w momencie otwarcia rampy umożliwiając tym bezpłatne parkowanie oraz po upływie czasu bezpłatnego parkowania i przetwarzamy te dane w celu dokładnego określenia wysokości opłaty za parkowanie;
  4. w momencie przejścia przez punkty kontaktowe znajdujące się wewnątrz budynku, tzn. wejścia lub wyjścia z publicznej do niepublicznej części budynku, zawsze zbieramy dane dotyczące karty dostępu, w celu zapewnienia dostępu tylko osobom uprawnionym;
  5. przy pomocy zamontowanego systemu monitoringu (kamer bezpieczeństwa), monitorującego pomieszczenia wewnątrz budynku, parking i część przestrzeni zewnętrznej w pobliżu budynku, sporządzamy Państwa wizerunek;
  6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, każdy odwiedzający nasze pomieszczenia w budynku lub uczestnik wydarzenia organizowanego przez jednego z naszych najemców wewnątrz budynku, musimy zostać zarejestrowany w recepcji. W trakcie rejestracji przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu zapewnienia najwyższego możliwego stopnia zrealizowania naszego celu i uzasadnionego interesu.
   
 2. Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?We wszystkich przypadkach przetwarzania mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym i użytkownikom naszych budynków i ochrony budynku oraz własności Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 3. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
  1. zdjęcie nr rej. pojazdu;
  2. zdjęcie nr rej. pojazdu;
  3. zdjęcie nr rej. pojazdu;
  4. numer karty, godzina i miejsce wejścia;
  5. Państwa wizerunek;
  6. imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, identyfikacja najemcy (w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez najemcę) oraz data i godzina wejścia.
   
 4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  1. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 7 dni;
  2. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres roku obrachunkowego;
  3. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy;
  4. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy;
  5. Państwa dane osobowe zarejestrowane przez kamery umieszczone wewnątrz budynku na parkingu i na zewnętrznej elewacji budynku przechowujemy przez okres 15 dni;
  6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 90 dni.
  1. Rozpatrywanie skarg.

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  W windach i przy wjeździe do garażu oraz na parking istnieje możliwość bezpośredniego połączenia się z nami za pomocą zainstalowanych urządzeń głosowych. W przypadku gdy łączą się Państwo z nami za pośrednictwem tych urządzeń, rejestrujemy rozmowę, którą później możemy użyć w przypadku rozpatrywania potencjalnych skarg.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  W przypadku złożenia przez państwa skargi, przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia skargi

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Nagranie głosowe.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane przez 15 dni.

  1. Wydawanie kart dostępu

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  W celu umożliwienia wejścia do pomieszczeń Państwa pracodawcy, wydajemy Państwu kartę dostępową, która umożliwia wejście do zastrzeżonych pomieszczeń budynku.

  Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Przy wydawaniu karty Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, nazwa Państwa pracodawcy

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przez okres trwania Państwa stosunku pracy zawartego z naszym najemcą, ewentualnie przez okres trwania umowy najmu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

       1. Obustronna komunikacja.

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Naszą filozofią jest stała otwartość i transparentność. Jesteśmy otwarci na kontakt z zainteresowanymi osobami. W celu umożliwienia kontaktu z nami przygotowaliśmy kilka różnych rodzajów formularzy kontaktowych, za pośrednictwem których można się z nami skontaktować. Ponadto opublikowaliśmy adresy e-mail niektórych naszych pracowników, dzięki czemu można w każdej chwili się do nich zwrócić z jakimkolwiek pytaniem dotyczącym naszego budynku lub Państwa sprawy. Jednakże, by zapewnić efektywną, sprawną i bezproblemową komunikację, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

  Jednocześnie jeśli przekazujemy / wynajmujemy nasz budynek naszym (potencjalnym) klientom, to w pierwszym rzędzie staramy się wytworzyć efektywny i transparentny kanał wzajemnej komunikacji. Do osiągnięcia tego celu używamy bazy danych CRM, składającej się z danych kontaktowych (w tym danych osobowych) naszych (potencjalnych) klientów lub ich pracowników. Taką bazę danych kreujemy w celu zapewnienia efektywnej i bezbłędnej komunikacji z naszymi (potencjalnymi) klientami oraz w celu zbudowania bazy danych składającej się ze wszystkich naszych partnerów handlowych.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  W przypadku kontaktowania się z danym pracownikiem przez e-mail lub przy użyciu formularza internetowego, przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Oprócz już wspomnianych danych, na potrzeby bazy danych CRM przetwarzamy dodatkowo nazwę zajmowanego stanowiska pracy oraz dane identyfikacyjne pracodawcy.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  W przypadku skontaktowania się z nami lub którymkolwiek pracownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz internetowy, dane osobowe są przechowywane do momentu wypisania się z naszej bazy danych kontaktowych.

       1. Wysyłanie przypomnień.

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych. Zawsze, gdy zaczynają Państwo wypełniać jakikolwiek formularz internetowy opublikowany na naszej stronie internetowej, automatycznie przetwarzamy wprowadzane dane osobowe. W przypadku, gdy zapomną Państwo wysłać formularz, użyjemy automatycznie zapisanych danych osobowych, by przypomnieć Państwu o dokończeniu wypełniania formularza i jego wysłaniu.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wysyłania Państwu przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Dane osobowe wymagane przez określony formularz internetowy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez 30 dni.

       1. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, robiąc zdjęcia i nagrania audiowizualne, które są wykorzystywane w celu i w uzasadnionym interesie promocji naszych wydarzeń i usług oraz aby pomóc nam w ulepszeniu naszej marki i dobrego imienia poprzez publikację zdjęć (jeśli istnieje możliwość, że pojawisz się Ty) i nagrań audiowizualnych na naszych profilach w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter i Instagram, a także za pośrednictwem innych kanałów, takich jak nasze strony internetowe.

  Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Zdjęcie i/lub materiały audio-wizualne przedstawiające osobę. W przypadku imprez prywatnych przetwarzane są także imię, nazwisko i adres e-mail.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres istnienia Grupy HB Reavis.

       1. Prowadzenie obsługi „Help desk“

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu efektywnego spełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umowy ze stroną trzecią (nasz najemca i spółka/ki, którą(ego) Państwo reprezentują), która wskazała Państwa jako osoby do kontaktu. W rozumieniu zawartej przez nas umowy ze wspomnianą stroną trzecią, udostępniamy aplikację „Help desk“ do raportowania problemów związanych z budynkiem, w którym strona trzecia wynajmuje pomieszczenia. W celu właściwego użytkowania tej aplikacji Państwo lub właściwa strona trzecia przekazuje nam Państwa dane osobowe, o ile zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu w ramach aplikacji. W celu zapewnienia efektywnej i bezpośredniej komunikacji oraz wypełniania naszych zobowiązań wobec firm(y), którą(e) Państwo reprezentują, musimy przetwarzać Państwa dane osobowe.

  Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO, w trakcie zapewniania bezproblemowej pracy aplikacji „Help Desk“ naszym najemcom.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Tytuł, imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, podpis, numer telefonu, adres e-mail i dane identyfikacyjne Państwa pracodawcy, ewentualnie firmy, która podała Państwa jako osobę do kontaktu.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przez okres trwania Państwa stosunku pracy zawartego z naszym najemcą lub zmiany Państwa zakresu obowiązków, ewentualnie przez okres trwania umowy najmu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

       1. Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w naszych budynkach

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania zdarzeniami ubezpieczeniowymi, do których doszło w naszych budynkach, np. kolizje na parkingu itp. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia ubezpieczeniowego, to należy koniecznie wypełnić protokół zdarzenia ubezpieczeniowego do celów ubezpieczeniowych i innych czynności prawnych.

  Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Podczas wyjaśniania zdarzeń ubezpieczeniowych Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Dane osobowe wymagane w danym formularzu ubezpieczeniowym.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres konieczny do zakończenia sprawy zdarzenia ubezpieczeniowego.

       1. Rozsyłanie newsletterów

  Opis naszego celu:

  Państwa dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu celowego. Dodatkowo także w celu promocji naszych produktów i usług, udoskonalania naszej marki i budowy dobrego imienia poprzez przesyłanie newsletterów, zaproszeń na nasze wydarzenia, powiadomień marketingowych i powiązanych materiałów marketingowych za pośrednictwem różnych dostępnych kanałów, takich jak na przykład: komunikaty marketingowe przesyłane elektronicznie na adres e-mail lub w formie wiadomości SMS, wyskakujących okienek oraz remarketingu za pośrednictwem reklam on-line (Google Ads, Facebook Ads, Native ads…).

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Przy rozsyłaniu newsletterów Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera a) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, adres e-mail.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie newslettera, to wówczas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu wypisania się przez Państwa z naszej bazy danych. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opierającego się na zgodzie wyrażonej przed jej cofnięciem.

       1. Przesyłanie informacji o budowaniu naszych budynków w Państwa sąsiedztwie

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  Przesyłanie informacji odnośnie odbywającej się budowy naszych budynków w Państwa sąsiedztwie Takie informacje dotyczą w szczególności aktualnego stanu budowy, planowanych działań lub związanych z tym ograniczeń. Oprócz tego będziemy Państwu przesyłać materiały marketingowe HB Reavis Group, które są związane z wyżej wymienioną budową. Mamy świadomość tego, że realizacja jakiegokolwiek projektu budowlanego nie pozostaje bez wpływu na sąsiedztwo placu budowy. Z tego powodu staramy się utrzymywać jak najlepsze stosunki z mieszkańcami mieszkającymi w pobliżu placu budowy, wykorzystując do tego takie środki jak nasza komunikacja transparentna, dzięki której w miarę możliwości przekazujemy wszystkie informacje dotyczące budowy.

  Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera b) RODO.

  Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przekazanie nam swoich danych osobowych, to nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i nie będziemy mogli przesyłać informacji dotyczących budowy.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przez czas trwania umowy.

       1. Organizacja i zarządzanie wydarzeniem.

  Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:

  Państwa dane osobowe zostaną użyte na potrzeby zapewnienia Państwa obecności w wydarzeniu (np. podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie zakupu biletu wstępu lub do przesłania zaproszenia) oraz administrowania sprawami związanymi z wydarzeniem. W tym celu zawiera się w szczególności: odpowiednia komunikacja w związku z wydarzeniem, właściwy przebieg wydarzenia, przekazywanie wiadomości dotyczących wydarzenia, zbieranie opinii zwrotnych, zawiadamianie o zmianach, zapewnienia rozpatrzenia Państwa skarg i wniosków, wykonywanie naszych obowiązków wynikających z umowy oraz proces weryfikacji.

  Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o realizowaną umowę lub na podstawie działań podejmowanych na Państwa żądanie, które poprzedzają zawarcie umowy. Zawarcie i realizacja umowy będą możliwe tylko jeśli Państwa dane osobowe zostaną przez nas przetworzone. Jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, to nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i nie będziemy w stanie zapewnić Państwa obecności w wydarzeniu.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres niezbędny dla zapewnienia administracji i organizacji naszego wydarzenia.

       1. Ocena zadowolenia klientów

  Opis naszego celu:

  Po zakończeniu sprzedaży / wynajmu naszych pomieszczeń / budynków biurowych korzystając z ankiet wypełnianych przez klienta lub jego pracowników (tzn. Net Promoter Score), oceniamy doświadczenia z tym związane oraz poziom zadowolenia naszych klientów z naszej relacji biznesowej i z przekazanych / wynajętych pomieszczeń / budynków biurowych.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, zajmowane stanowisko i dane identyfikacyjne pracodawcy

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania oceny.

       1. Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis

  Szczegółowe informacje odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z aplikacji More by HB Reavis znajdują się tutaj.

       1. Wykonywanie obowiązku ciągłej należytej staranność w stosunku do Klienta

  Opis naszego celu:

  Realizujemy procedury obowiązkowej ciągłej należytej staranność (CDD) o klienta, które są wymagane przepisami prawnymi, w szczególności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML-CTF), w tym na przykład Państwa identyfikacji i/lub weryfikacji tożsamości i innych danych wymaganych w przepisach prawa.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w trakcie rozpatrywania Państwa wniosku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 litera c) RODO, tzn. przetwarzanie jest konieczne do spełnienia ustawowego obowiązku, który na nas spoczywa.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, obywatelstwo, dokument tożsamości (taki jak paszport, prawo jazdy, rachunek za energię, odpis z rachunku bankowego itp.), stanowisko, podpis, informacje finansowe (takie jak informacje dotyczące podatków, majątku, źródła dochodów itp.).

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Ten przypadek podlega ustawowym terminom, zgodnie z którymi HB Reavis jest zobowiązane do przechowywania Państwa danych osobowych przez okres od 5 do 10 lat od ukończenia stosunku umownego lub od zakończenia transakcji.

       1. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO

  Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  W jak największym stopniu chronimy Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO oraz ze wszystkimi pozostałymi właściwymi przepisami prawnymi. Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo ze sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych, to wówczas mogą Państwo dochodzić swoich praw u naszej osoby odpowiedzialnej. W celu rozpatrzenia skargi należy przetworzyć niektóre Państwa dane osobowe.

  Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w trakcie rozpatrywania Państwa wniosku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 litera c) RODO, tzn. przetwarzanie jest konieczne do spełnienia ustawowego obowiązku, który spoczywa na Administratorze aplikacji More by HB Reavis.

  Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

  Dane osobowe, które zostały nam przekazane w momencie składania skargi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

  Gdy dane osobowe przestaną być nam potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy, usuniemy je lub zarchiwizujemy na czas określony przepisami prawa lub planem archiwizacji.

  Komu przekazujemy dane osobowe? 

  Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe spółkom z Grupy HB Reavis lub naszym partnerom biznesowym, z którymi zawarliśmy umowę ze względu na ich status podmiotu przetwarzającego, administratora lub współadministratora. Możemy być również zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych organom państwowym i publicznym (w szczególności sądom i organom ścigania, tj. policji i prokuraturze), ale tylko w niezbędnym zakresie wymaganym przez obowiązujące i skuteczne prawo w ramach wykonywania ich kompetencji jurysdykcyjnych.

  Oprócz wyżej wymienionych firm korzystamy z poniższych kategorii pośredników: – centra danych, hosting – narzędzia marketingowe – narzędzia do analiz – narzędzia do realizacji przedsięwzięć, przeprowadzania ankiet lub badań – operacji handlowych / narzędzia administracyjne – narzędzia do zarządzania zadaniami i komunikacji.

  Stosujemy narzędzia analityczne i marketingowe (np. Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), które gromadzą pliki cookies stron trzecich. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) generowane przez pliki cookies zostaną przekazane do powyższych firm i zapisane na serwerach znajdujących się także w USA. Będziemy wykorzystywać te informacje w celu oceny wykorzystania przez Państwa strony internetowej, zestawienia raportów o aktywności na stronie internetowej. Te firmy nie będą wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi, które mają do dyspozycji. Istnieje możliwość odmowy użycia plików cookies poprzez wybór właściwych ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy jednak, że w takich przypadkach strona internetowa może nie działać całkowicie poprawnie. Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzają Państwo, że te firmy mogą przetwarzać dane w sposób i w celach wymienionych powyżej.

  Przetwarzanie danych osobowych razem z administratorami portali społecznościowych

  HB Reavis i (i) facebook.com, (ii) instagram.com (iii) linkedin.com, (iv) youtube.com, (v) pinterest.com, (vi) spotify.com, (vii) apple music, (viii) Amazon music, (ix) SoundCloud.com, (x) Deezer.com, (xi) Tidal.com, (xii) Google play jako administratorzy właściwego portalu społecznościowego i innych, mogą w odpowiednich przypadkach w ograniczonej formie i w koniecznym zakresie przetwarzać dane osobowe osób, których dane są przetwarzane, również jako współ-administratorzy. Korzystając z usług oferowanych przez administratorów mediów społecznościowych, HB Reavis zgadza się na warunki prowadzenia tych portali i nie ma żadnego wpływu, ewentualnie ma znikomy wpływ na zmianę tych warunków.

  Korzystamy na przykład z tak zwanych wtyczek społecznościowych od wyżej wymienionych administratorów mediów społecznościowych („plugins“), które są oznaczone ich logiem na naszej stronie internetowej. W momencie otwarcia naszej strony internetowej, przeglądarka wytwarza bezpośrednie połączenie z serwerami, na których te wtyczki działają. Zawartość wtyczek zostaje przeniesiona bezpośrednio z administratorzy właściwego portalu do Państwa przeglądarki, która następnie integruje ją z naszą stroną internetową. Integracja dodatków powoduje, że administratorzy właściwego portalu będzie otrzymywać informacje o odwiedzonej przez Państwa stronie internetowej HB Reavis. W przypadku zalogowania przez usługę administratorzy właściwego portalu, Państwa odwiedziny zostaną dopisane do Państwa konta na tych portalach społecznościowych. Informujemy, że wymiana tych informacji następuje już w momencie wejścia na naszą stronę internetową bez względu na to, czy dochodzi do interakcji z wtyczką, czy też nie. W zależności od administratora portalu społecznościowego osobom, których dane są przetwarzane są udostępniane różne narzędzia i funkcje, dzięki którym mogą ustawiać, np. preferencje dotyczące wyświetlania reklam i przesyłania wiadomości z treściami reklamowymi lub żądać realizacji dowolnych praw gwarantowanych w Rozporządzeniu RODO i związanych z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane. HB Reavis nie ma żadnego wpływu na tego typu przetwarzanie (nie może w ramach administrowania swoją stroną internetową lub profilem społecznościowym zablokować lub uniemożliwić tego typu przetwarzanie) – tworzenie statystyk strony lub profilu społecznościowego, które realizuje właściwy administrator portalu społecznościowego (patrz wyżej) na potrzeby HB Reavis. Statystyki strony z reguły opierają się na danych osobowych gromadzonych w związku z odwiedzinami lub z interakcją ze stroną internetową lub profilem społecznościowym i jego treścią dokonaną przez osobę, której dane są przetwarzane. HB Reavis może w ramach dostępu do funkcji swojej strony lub profilu społecznościowego zapoznawać się z tymi statystykami i wykorzystywać je w dowolny sposób. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby administratorzy właściwego portalu gromadził dane na Państwa temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, to muszą Państwo wylogować się z tych portali przed wizytą na naszej stronie. Informacje szczegółowe na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez portale społecznościowe, znajdują się w zasadach ochrony prywatności tych portali społecznościowych:

  Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

  LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?

  Youtube, Google play: https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect

  Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

  Spotify: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/

  SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

  Amazon music: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

  Apple music: https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/

  Deezer: https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy

  Tidal: https://tidal.com/privacy 

  Od kogo pozyskujemy dane osobowe? 

  Państwa dane osobowe uzyskujemy od Państwa, od Państwa pracodawcy lub osoby trzeciej

  Czy wykorzystujemy zautomatyzowany proces podejmowania poszczególnych decyzji? 

  Nie, nie stosujemy żadnych procesów automatycznego podejmowania poszczególnych decyzji.

  Czy przekazujemy dane osobowe państwom trzecim?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w państwie z poza Unii Europejskiej, jeśli to państwo trzecie zostało uznane przez Unię Europejską za zapewniający właściwy poziom ochrony danych osobowych lub jeśli w tym państwie stosuje się inne odpowiednie środki do ochrony danych osobowych (np. wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych UE).

  Jakie przysługują Państwu prawa?

  Poniżej opisane są prawa, które przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą. Należy zauważyć, że dokładne warunki korzystania z tych praw są określone w rozdziale III RODO oraz że w niektórych przypadkach nie jest możliwe skorzystanie ze wszystkich tych praw. Przysługują Państwu następujące prawa:

       • prawo do dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy,
       • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienie brakujących danych osobowych,
       • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub braku podstawy do ich przetwarzania,
       • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli istnieje podejrzenie bezzasadnego przetwarzania tych danych,
       • prawo do bycia wyłączonym z procesu automatycznego podejmowania decyzji,
       • prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu formacie maszynowym lub do przesłania innemu administratorowi danych,
       • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
       • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

  Elektronicznie: dataprivacy@hbreavis.com

  Pisemnie na adres: HB Reavis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do rąk: departament prawny ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

  Telephone: +421 918 723 243

   

  Staramy się w jak największym stopniu chronić Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z:

  Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Republika Słowacji, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 918 723 243.

  Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Dane organów nadzorczych można również znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm lub https://uodo.gov.pl/