podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“)

Vzhľadom na skutočnosť, že ste nám Vy alebo tretia strana poskytli (na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov: „správca“, „my“ alebo „nás“ znamená subjekt uvedený v zmluve, v ktorej ste v pozícii kontaktnej osoby alebo signatára a zahŕňa naše dcérske spoločnosti a/alebo pridružené spoločnosti, tak ako je uvedené v zmluve, pokiaľ kontext nevyžaduje inak) vaše osobné údaje, sme povinní Vás ako subjekt údajov informovať, že pri spracovaní Vašich osobných údajov sme v skutočnosti správcom podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, ktorým sa menia a dopĺňajú iné zákony, a preto vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovania.

Koho môžete kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov?
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky alebo chcete nahlásiť svoje obavy alebo využiť svoje práva, kontaktujte nás alebo našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov: Erika Wild, kontaktné miesto v Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika, tel. +421 2 58 30 30 30, email: dataprivacy@hbreavis.com

Aké zákonné dôvody máme na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracovávame podľa článku 6 ods. 1 písm. F) – oprávnený záujem.

Čo presne je náš oprávnený záujem?
Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme zabezpečili, že naše zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy s treťou stranou, u ktorej ste v pozícii kontaktnej osoby alebo signatára v mene zmluvnej strany, sú skutočne splnené.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?
Keď zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje snažíme sa byť transparentní a informujeme Vás prečo tieto údaje potrebujeme. Vzhľadom na to, že sme uzavreli zmluvu s treťou stranou, u ktorej ste v pozícii kontaktnej osoby alebo signatára, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme zabezpečili efektívnu, bezchybnú a jasnú komunikáciu spoločne s plnením našej povinnosti voči tejto tretej strane.

Ktoré kategórie osobných údajov zhromažďujeme?
Aby sme splnili svoj účel čo najlepšie, potrebujeme získať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Ako náhle už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na účely spracovania, na ktoré boli zhromaždené dané osobné údaje, budú tieto údaje odstránené, ak sa neuplatní premlčacie obdobie. Určité podrobnosti a korešpondenciu možno uchovať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov vzhľadom na predzmluvné alebo zmluvné vzťahy alebo na dodržanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

Zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s dôveryhodnými tretími stranami, ktoré nám pomôžu naplniť náš účel. Títo príjemcovia sú zmluvne viazaní na ochranu vašich osobných údajov, ktoré im poskytujeme. Môžeme byť v kontakte s viacerými alebo všetkými nasledujúcimi kategóriami príjemcov:

 • Spoločnosti v rámci konsolidovanej skupiny
 • Naši obchodní partneri

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo tretím stranám:
Vaše osobné údaje sú spracované na území štátu sídla spoločnosti HB Reavis a ďalších štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môže spracovať krajina mimo Európskej únie, ak bola táto krajina potvrdená zo strany Európskej komisie ako krajina s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné príslušné záruky na ochranu údajov (napríklad záväzné pravidlá súkromia spoločnosti alebo Štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov).

Existuje nejaký automatický postup rozhodovania?
Nie, nerobíme automatizované rozhodnutia.

Aké sú vaše práva?
Máte nasledujúce práva na spracovanie vašich osobných údajov

 • Prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.
 • Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
 • Obmedzenie, t.j. blokovanie spracovania vašich osobných údajov.
 • Vymazanie osobných údajov v prípade neprítomnosti účelu alebo neoprávneného spracovania údajov.
 • Predloženie námietky voči spracovaniu osobných údajov, ak si myslíte, že naše spracovanie údajov nie je odôvodnené.
 • Vylúčenie z automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?
Snažíme sa chrániť vaše súkromie v maximálnej možnej miere, a preto spracovávame vaše osobné údaje v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracovania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov ohľadom ochrany vašich práv na adrese:
HB Reavis Entity

  • Elektronický kontakt: dataprivacy@hbreavis.com
  • Písomne na adresu sídla spoločnosti HB Reavis Entity uvedenú v zmluve
  • Telefonický kontakt: +421 2 58 30 30 30

Môžete tiež podať formálnu sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ďalšie informácie o rôznych orgánoch dohľadu v EÚ a ich kontaktoch nájdete na adrese
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities- dpas_en