HB Reavis Finance SK III s.r.o.
Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky
a
Správa k ďalším požiadavkám
zákona a iných právnych predpisov
a
Ročná správa emitenta 2022
Obsah
Správa nezávislého audítora
Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2022 v členení:
Súvaha k 31. decembru 2022
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2022
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2022
Ročná správa emitenta 2022

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti HB Reavis Finance SK III

s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti HB ReavisFinance SK III s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá

obsahuje:

súvahu k 31. decembru 2022;

výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2022; a

poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie

spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Image should be here

KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava Slovakia Tel +421 (0)2 59 98 41 11 Web www.kpmg.sk

IČO/Registration number: 31 348 238

Evidenčné číslo licencie audítora: 96

Licence number of statutory auditor: 96

KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských

spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms

afiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Obchodný register Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4864/B

Commercial register of district court

Bratislava I, section Sro, file No. 4864/B

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on

Auditing, ISA) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o

osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša

zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za

audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o

štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších

predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora,

relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení

týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a

vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite

účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s

auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne

samostatný názor.

Nestanovili sme žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe.

Iné skutočnosti

Účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2021 bola overená iným audítorom, ktorý

26. apríla 2022 vyjadril na túto účtovnú závierku nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú

závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a

verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na

zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu

alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti

Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa

nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého

pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej

činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva

Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa

dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia

používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu

uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

Image should be here

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku

podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká

a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš

názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v

dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,

nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť

audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť

interných kontrol Spoločnosti.

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého

pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje

významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne

spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že

významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie

uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor.

Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy

audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v

nepretržitej činnosti.

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,

ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a

harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov

internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné

požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných

skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj

o uskutočnených opatreniach na elimináciu ohrozenia nezávislosti alebo o aplikovaných ochranných

opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší

význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto

záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie

nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v

našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej

uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo

výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú

závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na

tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými

informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z

auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s

Image should be here

auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej

závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme k

záveru , že tieto iné informácie sú významne nesprávne , vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné

informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné

obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých

významných súvislostiach:

tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou

závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,

výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o

Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných

informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú

zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa k iným informáciám, ktoré sa týkajú európskeho jednotného elektronického formátu

vykazovania

Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho

jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad

prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2022, ktorá je súčasťou

ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného

nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii

jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky

týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku,

predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s

primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami

Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

·

prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a

·

návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky,

ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného

výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami

Nariadenia o ESEF.

Image should be here

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo

všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre

zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit

alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre

medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom

sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať

primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s

požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je

uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy

odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto

udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa

týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných

požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného

etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý

vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných

princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a

profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia

účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o

ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

·

oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického

formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a

·

overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie

nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo

všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa

štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti 14. decembra 2022 na

základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti 20. októbra 2022. Celkové

neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia,

Image should be here

na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov,

predstavuje 1 rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre

dozornú radu Spoločnosti, ktorú sme vydali 21. marca 2023.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa

štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od

Spoločnosti.

Audítorská spoločnosť:

KPMG Slovensko spol. s.r.o.

Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:

Ing. Martin Kršjak, FCCA

Licencia UDVA č. 990

Bratislava, 31. marca 2023

Image should be here

Image should be here

Image should be here