Zodpovední od samého začiatku

K podnikaniu sme vždy pristupovali zodpovedne.
Počas viac ako 25 rokov sme vyvíjali procesy,
ktoré nám pomáhajú budovať projekty s ohľadom
nielen na životné prostredie, ale aj na ľudí.

Aj vďaka etablovanému ESG rámcu,
ktorý zahŕňa ochranu životného prostredia,
sociálnu zodpovednosť a transparentné etické riadenie,
sa ako spoločnosť môžeme posunúť ďalej.

Informačnú brožúru, ktorá opisuje,
ako sme ESG kritériá včlenili do nášho zodpovedného
prístupu k podnikaniu, si môžete stiahnuť tu.

Základné piliere ESG stratégie v HB Reavis

Životné prostredie

S úctou k prírodným zdrojom a prírode samotnej

Naše procesy, pravidlá a postupy týkajúce sa našich budov a našej spoločnosti, ktoré majú dopad na životné prostredie.

Prečítajte si viac

Sociálna zodpovednosť

Ľudia v hľadáčiku nášho záujmu

Aktivity týkajúce sa rôznych fáz projektov a našej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú našich interných aj externých zamestnancov

Prečítajte si viac

Transparentné a etické riadenie

Ako riadime našu spoločnosť

Povaha nášho podnikania je daná tak organizačnou štruktúrou, transparentnosťou či opatreniami a rôznymi dôležitými protokolmi, ako aj formálnymi riadiacimi orgánmi a tiež zodpovednosťou.

Prečítajte si viac

Prečítajte si viac o tom, ako prispievame k zodpovednej budúcnosti

Podrobnosti o tom, ako ESG stratégia ovplyvňuje našu každodennú prevádzku na stavbách a v kanceláriách.

Stiahnuť brožúru

Environmentálny pilier

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Pokračujeme v zdokonaľovaní nášho prístupu k energiám s cieľom dodávať a prevádzkovať budovy, ktoré umožňujú našim klientom maximalizovať energetickú efektívnosť.

ZNÍŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY

S cieľom znížiť uhlíkovú stopu našich projektov je našou prioritou zavádzať nízkouhlíkové riešenia vo všetkých fázach projektov vrátane navrhovania, búrania, výstavby a prevádzky.

+ Viac o našom prístupe

SPOTREBA VODY

Prostredníctvom účinnejších technológií a technického vybavenia našich budov pokračujem v zlepšovaní efektívnosti využívania vody.

+ Viac o našom prístupe

NAKLADANIE S ODPADOM

Podporou kvalitného dizajnu a stavebných postupov sa snažíme minimalizovať plytvanie v celom reťazci, vrátane prevádzkovania budov.

+ Viac o našom prístupe

ZELENÁ DOPRAVA

Podporujeme a uľahčujeme implementáciu ekologickej dopravy tým, že ľuďom pracujúcim v našich budovách a našim vlastným zamestnancom poskytujeme bezemisnú formu dopravy.

+ Viac o našom prístupe

BIODIVERZITA

Vytváraním zelenej infraštruktúry sa usilujeme o zvýšenie biodiverzity v okolí našich projektov.

+ Viac o našom prístupe

Sociálno-spoločenský pilier

ANGAŽOVANIE KLIENTOV

Počas roka sa prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít sa pravidelne usilujeme o angažovanie našich klientov, aby sa v našich budovách cítili čo najlepšie a dokázali ich využiť naplno.

+ Viac o našom prístupe

ZAUJÍMAME SA O ĽUDÍ

Naším cieľom je, aby pri navrhovaní a budovaní všetkých našich projektov stáli v centre pozornosti ľudia a ich potreby.

+ Viac o našom prístupe

ZDRAVIE A WELLBEING

Staráme sa o to, aby naše budovy chránili zdravie, podporovali wellbeing a výkonnosť tým, že ich navrhujeme v súlade s princípmi podporujúcimi pocit šťastia a spokojnosti.

+ Viac o našom prístupe

KOMUNITY

V mestách, kde žijeme, pracujeme a staviame, je naším cieľom zapájať a podporovať komunity v okolí našich projektov.

+ Viac o našom prístupe

ZAPÁJANIE ZAMESTNANCOV

Našou ambíciou je ponúkať také inšpiratívne projekty a úlohy, ktoré stimulujú rast a rozvoj našich zamestnancov.

+ Viac o našom prístupe

BEZPEČNOSŤ

Poskytnutím správnych školení o bezpečnosti a zaistením bezpečného prostredia samotného je naším cieľom chrániť našich zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí pre nás pracujú na staveniskách.

+ Viac o našom prístupe

Pilier transparentného a etického riadenia

FIREMNÉ RIADENIE

Našou ambíciou je zabezpečiť, aby bola naša organizácia vedená v súlade s vhodnými štandardmi firemného riadenia.

+ Viac o našom prístupe

NAŠE HODNOTY

Neustále pracujeme na zvyšovaní povedomia o hodnotách spoločnosti HB Reavis, ktorými sú vášeň, podnikavosť, profesionalita, inovatívnosť, dlhodobé vzťahy a zameranie na ľudí.

+ Viac o našom prístupe

PODNIKATEĽSKÁ ETIKA

Naším cieľom je, aby všetci naši zamestnanci a kľúčoví obchodní partneri dodržiavali zásady uvedené v našom etickom kódexe.

+ Viac o našom prístupe

KULTÚRA OTVORENOSTI

Naším cieľom je podporovať otvorenosť a rozvíjať prostredie, v ktorom sa ľudia neboja vyjadriť svoj názor.

+ Viac o našom prístupe

RIADENIE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Naším cieľom je budovať s dodávateľmi dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej prosperite a dôvere.

+ Viac o našom prístupe

DIVERZITA A INKLÚZIA

Našou ambíciou je zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov počas ich celého pôsobenia v našej spoločnosti.

+ Viac o našom prístupe

Zhodujú sa naše kľúčové priority s vašimi?

Pozrite sa lepšie na to, čo pre nás znamená implementácia ESG stratégie.
Preskúmajte naše ambície a zistite, či túžime dosiahnuť rovnaké ciele.

Stiahnuť brožúru

Toto by vás mohlo zaujímať: