Je to veľmi jednoduché, stačí postupovať podľa nižšie uvedených pokynov. / It is very simple, just follow the instructions below.

 
  1. Prezretie dokumentu / Review document

2a. Podpísanie dokumentu, priloženie príloh / Sign-off the document, upload attachments

alebo / or

2b. Zamietnutie dokumentu / Decline document

 

1. Prezretie dokumentu / Review document

  1. Z mailovej adresy CEREIF@HBReavis.com obrdžíte e-mail s predmetom Preverenie dát o investorovi Verification of investor’s data. / You will receive an email coming from the address CEREIF@HBReavis.com and subject line “Verification of investor’s data”.  

 

2. Otvorte dokument kliknutím na tlačidlo Review document v e-maile. / Open the email and click on the “Review document” button.  

 

 3. Otvorí sa Vám platforma DocuSign. Aby ste mohli pokračovať, je potrebné potvrdiť, že súhlasíte s podmienkami. To môžete urobiť zakliknutím boxu v ľavom hornom rohu. / DocuSign platform will be launched. Before proceeding you shall accept terms. This shall be confirmed by ticking off the check-box at the top left corner.   

 

Otvorí sa Vám Dokument (DPI dotazník) obsahujúci predvyplnené informácie, ktoré ste nám v minulosti poskytli. Dotazník si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť prostredníctvom menu v strede vrchnej časti obrazovky. / The document (IPQ form) prefilled with the information you have provided us with will open. It can be downloaded or printed by clicking on the respective icon in the top center.   

 

DOKUMENT SI POZORNE PREČÍTAJTE! Prosím skontrolujte, či sú všetky Vaše údaje správne. / REVIEW THE DOCUMENT CAREFULLY! Please check if all your information is accurate.  

Ak áno, postupujte podľa bodu 2a. Podpísanie dokumentu, prikladanie príloh. V opačnom prípade môžete zamietnuť dotazník spôsobom, ktorý je popísaný v bode 2b. Zamietnutie dotazníka. / If yes, proceed to 2a. Sign-off the document, upload attachments. Otherwise, you can decline as described under the point 2b. Decline document.  

 

2a. Podpísanie dokumentu, priloženie príloh / Sign-off a document, upload attachments

Dokument jasne naznačuje akcie, ktoré sa od Vás očakávajú. / The document shows clear action notes.  

Prílohy: / Uploading annexes:  

Ak ste boli požiadaný o poskytnutie kópie platného identifikačného dokumentu, môžete priložiť elektronickú kópiu kliknutím na ikonku / If you have been asked to provide us with the valid ID card of passport, you can upload the electronic copy of your ID by clicking on the attachment icon  

Podpis: / Sign-off:  

Ak chcete dokument podpísať, kliknite na ikonku / If you are ready to sign-off, click on the icon .

 

Môžete buď akceptovať navrhnutý štýl podpisu, alebo si ho upraviť. / You can either accept the suggested style of your sign-off or you can adjust it.  

Keď dokončíte podpisovanie, kópia podpísaného dokumentu (vrátane prípadných príloh) Vám bude automaticky zaslaná prostredníctvom e-mailu. / Once you complete your sign-off, you will receive the electronic version of the signed document via email (including potential attachments).  

 

Pred podpisom dokumentu Vás poprosíme o vyplnenie všetkých povinných polí v dokumente. / Before signing the document, please fill in ALL the required fields in the document.

2b. Zamietnutie dokumentu / Decline document

Ak dáta uvedené v DPI dotazníku nie aktuálne, dokument zamietnite a prostredníctvom adresy cereif@hbreavis.com  nám, prosím, nahláste zmeny. / If the data in the IPQ are not accurate, please decline the document and let us know what shall be adopted by sending an email to cereif@hbreavis.com.  

Dokument zamietnete tak, že v pravom hornom rohu kliknete na „Other Actions a z menu si vyberiete možnosť Decline to Sign. / To decline the document, click on Other Actions menu in the top right corner and select Decline to Sign. 

   

V prípade, že preferujete podpisovanie v papierovej podobe alebo inej forme, kontaktujte nás na adrese cereif@hbreavis.com. / Should you prefer to sign-off the IPQ in hard copy or any different way, contact us via cereif@hbreavis.com.