Zásady a podmienky využívania verejnej wifi siete

(ďalej len ,,Podmienky“)

 

Každý Používateľ je povinný pred každým Pripojením oboznámiť sa s týmito Podmienkami a Akceptovať Podmienky. Tieto Podmienky stanovujú pravidlá pre využívanie verejnej bezdrôtovej wifi siete (WiFi ako je definovaná nižšie) v Priestoroch a vymedzujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľov.

Používatelia WiFi sú povinní dodržiavať tieto Podmienky, pričom v prípade akéhokoľvek porušenia Podmienok, im bude najmä zakázané ďalšie požívanie WiFi a bude voči nim uplatnený nárok na náhradu Škody.

 

1.1 Definície pojmov

Akceptácia Podmienok znamená výslovné vyhlásenie Používateľa zakliknutím príslušného políčka (checkbox-u) pri Prihlásení, že sa oboznámil s Podmienkami a rozumie obsahu týchto Podmienok, je si vedomý svojich práv a povinností pri používaní WiFi;

Oboznámenie sa s podmienkami Ochrany osobných údajov znamená výslovné vyhlásenie Používateľa zakliknutím príslušného políčka (checkbox-u) pri Prihlásení, že sa oboznámil s a rozumie obsahu podmienok Ochrany osobných údajov, je si vedomý svojich práv a povinností pri používaní WiFi súvisiacich s poskytnutím a používaním osobných údajov;

Ochrana osobných údajov znamená súbor dokumentov dostupných na tomto linku;

Poskytovateľ je spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B;

Používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom ľubovoľného Zariadenia využíva alebo má záujem využívať Službu;

Priestory sú nebytové priestory alebo ich časť na (i) 1. nadzemnom podlaží (0. poschodí); (ii) 2. nadzemnom podlaží (1. poschodí); a (iii) 3. nadzemnom podlaží (2. poschodí) administratívnej budovy Twin City C, ktorá sa nachádza na ulici Mlynské Nivy 16 v Bratislave, a ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 9744 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava I, obec Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie Staré mesto, a stojaca na pozemku s parc. č. 9095/20 o výmere 7236 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a ich bezprostredné okolie, v ktorých Poskytovateľ sprístupnil Službu. Pre vylúčenie pochybností, Poskytovateľ sprístupní Službu iba v ním určených miestach uvedených nebytových priestorov a ich bezprostredného okolia a svoje rozhodnutie môže kedykoľvek meniť;

Prihlásenie znamená zadanie úplných a pravdivých Prihlasovacích údajov na stránke, na ktorú je Používateľ presmerovaný pred Pripojením;

Prihlasovacie údaje majú svoj význam definovaný v dokumentoch Ochrana osobných údajov;

Pripojenie znamená pripojenie sa k WiFi a začatie používania WiFi;

Služba je poskytovanie bezplatného prístupu na internet Poskytovateľom Používateľovi v Priestoroch za dodržania týchto Podmienok, a to Zariadeniami umožňujúcimi bezdrôtový prístup Používateľa k internetu prostredníctvom verejnej bezdrôtovej WiFi;

Škoda znamená akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma, pričom sem pre vylúčenie pochybností patria aj akékoľvek náklady priamo alebo nepriamo súvisiace so vznikom škody, trvaním škody a/alebo jej odstraňovaním, trovy právneho zastúpenia alebo odborného poradenstva, súdne poplatky, správne poplatky, pokuty a iné obdobné majetkové ale aj nemajetkové plnenia;

WiFi je súbor štandardov s názvom Nivy Free WiFi, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie Služby v Priestoroch;

Zariadenia znamená zariadenia Používateľa, ktoré umožňujú Pripojenie alebo aj pripojenie akýmkoľvek spôsobom na WiFi.

 

1.2 Využívanie WiFi Používateľom

WiFi je otvorená, sieť neobsahuje žiadne prvky chrániace Používateľa ako napríklad firewall alebo antivírusový softvér. Používateľ si je vedomý, že s používaním WiFi môže byť spojené riziko. Toto riziko spočíva najmä v získaní akýchkoľvek dát Používateľa tretími stranami, čím môže prísť k zásahu do ochrany súkromia alebo bezpečnosti dát Používateľa. Používateľom Služby sa odporúča používať pri používaní Služby vo svojich Zariadeniach vhodné bezpečnostné mechanizmy.

Služba je poskytovaná Používateľom bezplatne.

Služba je poskytovaná prostredníctvom zariadení Poskytovateľa alebo ním poverených osôb umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa k WiFi v Priestoroch a to predovšetkým pre osoby, ktoré sa nachádzajú v Priestoroch.

Používateľ je oprávnený využívať WiFi len v súlade s týmito Podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti stanovené týmito Podmienkami.

Používateľ je povinný sa pred Pripojením Prihlásiť zadaním Prihlasovacích údajov na webovej stránke, na ktorú je automaticky presmerovaný. Bez Prihlásenia nebude Používateľovi umožnené Pripojenie a používanie WiFi.

Používateľ je povinný podniknúť všetky kroky a opatrenia na elimináciu rizika (napríklad mať v Zariadení nainštalovaný antivírusový software.

Používateľ je oprávnený používať iba nasledovné Zariadenia: prenosný počítač, tablet a mobilný telefón. Používateľ nesmie na WiFi pripájať akékoľvek iné Zariadenia, ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete (nap., nie však výlučne, wifi smerovač, wifi zosilňovač, wifi opakovač, ).

Poskytovateľ negarantuje dostupnosť WiFi, jej bezporuchovú funkčnosť, funkčnosť Zariadení, rýchlosť a kvalitu prenosu dát a ochranu prenášaných dát pred prístupom neoprávnených tretích osôb.

Poskytovateľ upozorňuje Používateľov, že pri využívaní WiFi môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom v dôsledku technickej údržby, občasnému rušeniu alebo spomaleniu prenosu dát, k poruchám spojenia, nedostatočnému pokrytiu signálom v Priestoroch, či ku strate alebo poškodeniu softwaru Používateľa v dôsledku týchto okolností.

V prípade podozrenia z porušovania týchto Podmienok a/alebo právneho poriadku, je Poskytovateľ oprávnený na základe vlastného uváženia, bez potreby akéhokoľvek preukázania takéhoto podozrenia, respektíve porušenia, a najmä aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby Používateľovi.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú správnosť a úplnosť informácií prenášaných prostredníctvom WiFi.

Poskytovateľ, v najširšom rozsahu dovolenom právnym poriadkom, nenesie zodpovednosť za Škodu spôsobenú pri použití WiFi alebo súvisiacu s použitím WiFi, najmä no nie len za poškodenie, odcudzenie či stratu dát, poškodenie či zničenie hardwaru (vrátane Zariadení) a/alebo softwaru Používateľa. Používateľ berie na vedomie, že všetok obsah prenášaný prostredníctvom WiFi musí byť v súlade s príslušnými platnými predpismi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prenášaný prostredníctvom WiFi.

Poskytovateľ upozorňuje Používateľa, že tento vzťah nespadá pod príslušné ustanovenia právneho poriadku týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, ktoré vo všeobecnosti Používateľovi priznávajú zvýšenú mieru ochrany, keďže Používateľ nie je v tomto prípade spotrebiteľom.

Komunikácia Používateľa Služby je umožnená len smerom do internetu. Poruchy WiFi je Používateľ oprávnený hlásiť na adrese marketing@hbreavis.com s predmetom „Nivy Free WiFi – Feedback“.

 

1.3 Povinnosti a zodpovednosť Používateľa

Používateľ si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť, v najširšom rozsahu dovolenom právnym poriadkom, za Škodu súvisiacu s používaním WiFi spôsobenú Poskytovateľovi a prípadne iným Používateľom.

Používateľ nesmie navštevovať internetové stránky s obsahom porušujúcim (i) autorské práva, (ii) zakázané mladistvým, najmä internetové stránky s pornografickým obsahom, stránky obsahujúce alebo propagujúce drogy a brutalitu, (iii) stránky propagujúce alebo podporujúce extrémistické myšlienky, (iv) stránky propagujúce alebo podporujúce terorizmus, (v) stránky propagujúce alebo podporujúce potláčanie základných práv a slobôd, (vi) stránky umožňujúce akékoľvek hazardné hry, uzatváranie stávok a podobne, (vii) stránky, kde sa zadávajú akékoľvek platobné údaje Používateľa alebo tretích osôb (viii) stránky, ktoré sú svojou povahou alebo účelom podobné, ktorémukoľvek z predchádzajúcich bodov.

Používateľ nesmie pri používaní WiFi akýkoľvek úkon, ktorý ohrozuje alebo by mohol ohroziť, alebo narušiť funkčnosť WiFi. Používateľ ďalej nesmie vykonať akýkoľvek úkon, ktorý ohrozuje alebo by mohol ohroziť, alebo narušiť používanie WiFi ostatnými Používateľmi alebo narušiť a/alebo ohroziť Zariadenia ostatných Používateľov, a to najmä, no nie len (i) preťažovať WiFi akýmkoľvek spôsobom, najmä sťahovaním súborov ktoré porušujú autorské práva alebo sťahovaním súborov, ktorých veľkosť presahuje 10 GB a tým narušovať alebo ohrozovať funkčnosť WiFi, (ii) vyvíjať akékoľvek aktivity smerujúce k prenosu alebo šíreniu počítačových vírusov, (iii) prenášať IP pakety s uvedením falošnej adresy alebo iných nepravdivých údajov odosielateľa, (iv) rozposielať nevyžiadané správy (spamy), (v) šíriť poplašné správy či nepravdivé informácie, (vi) poškodzovať hardware či software, prostredníctvom ktorého je poskytovaná WiFi a (vii) vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom, pre vylúčenie pochybností sa odkazom na právny poriadok v týchto Podmienkach rozumiem odkaz na akýkoľvek na daný prípad aplikovateľný právny predpis Slovenskej republiky, medzinárodných organizácii alebo iných štátov.

Používateľ nie je oprávnený zasahovať do akýchkoľvek nastavení akýchkoľvek parametrov WiFi.

Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi (i) akýkoľvek problém s používaním WiFi, (ii) akékoľvek podozrenia z porušenia Podmienok a (iii) akúkoľvek podozrivú aktivitu, ktorá by mohla súvisieť s akýmkoľvek ohrozením bezpečnosti a/alebo funkčnosti WiFi.

Zabezpečenie kompatibility Zariadení Používateľa použitých pri využívaní WiFi a posúdenie ich vhodnosti na účely užívania WiFi je výhradne na vlastnom uvážení Používateľa.

 

1.4 Ochrana osobných údajov

Používateľ je povinný sa Oboznámiť s podmienkami Ochrany osobných údajov. Bez Oboznámenia sa s podmienkami Ochrany osobných údajov nie je možné WiFi využívať.

Na využívanie WiFi je potrebný súhlas Používateľa. Znenie súhlasu je dostupne tu. Súhlas Používateľ nemusí udeliť, no bez jeho udelenia nevieme Požívateľovi umožniť používanie WiFi.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.´

 

1.5 Zmena podmienok a záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky jednostranne zmeniť.

Ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Zároveň sa toto ustanovenie považuje za nahradené ustanovením, ktoré najbližšie zodpovedá povahe a účelu povodeného ustanovenia.

Prípady, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.