TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

Cégünk, a HB REAVIS Slovakia, a.s., amelynek székhelye: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, cégjegyzékszáma: 31 346 065, a cég a Pozsony I. kerületi bíróság cégnyilvántartásában szerepel, szekció: Sa, bejegyzés száma: 3429/B (a továbbiakban: „HB Reavis Slovakia” vagy „cégünk”), kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Ha szeretné elküldeni nekünk az önéletrajzát, vagy érdekli valamelyik álláslehetőség a http://hbreavis.com/ címen található weboldalunkon közzétettek közül, és az ott elérhető online adatlap kitöltésével szeretné megpályázni az adott állást, engedje meg, hogy ennek kapcsán tájékoztassuk arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat. Kérjük, hogy olvassa el ezt a Tájékoztatót.

A HB Reavis Slovakia a luxemburgi székhelyű nemzetközi HB Reavis Cégcsoport tagja (a továbbiakban: „HB Reavis Cégcsoport”), így a jelen dokumentum ebben az összefüggésben utalhat a HB Reavis Cégcsoportra.

2. A személyes adatok kezelésének célja:

A személyes adatok kezelésének célja a potenciális munkavállalók kiválasztása, a személyes interjúk lefolytatása és a cégünkben meghirdetett pozíciókra pályázók számára személyes tájékoztatás küldése a felvételi folyamathoz kapcsolódóan. Akkor is kezeljük a személyes adatait, ha valamilyen kérdéssel fordul hozzánk e-mailben.

Az önéletrajzok tárolására szolgáló adatbázisunkban lévő önéletrajzok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, módosított, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) 3. § 2. pontja értelmében személyes adatnak minősülnek. Ennek következtében ezek az adatok csak az érintett hozzájárulásával kezelhetők. Az érintett (tehát Ön) az önéletrajz beküldése előtt kijelenti, hogy a megadott személyes adatok megfelelnek a valóságnak, majd hozzájárulását adja ahhoz, hogy a cégünk kezelje a személyes adatait.

3. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

A cégünkkel való kapcsolatfelvétel során Ön többnyire a következő adatokat adja meg nekünk:

a) név,
b) e-mail cím,
c) telefonszám,
d) a HB Reavis Slovakia részére beküldött önéletrajzában szereplő személyes adatok, különösen: születési idő, lakcím, iskolai végzettség és előző munkahelyek.

4. Hogyan gyűjtjük és tároljuk a személyes adatokat?

Személyes adatait csak az Ön (mint érintett személy) hozzájárulásával gyűjtjük, amelyet azzal ad meg nekünk, hogy beküldi az önéletrajzát, kitölti az adatlapot vagy e-mailben kérdést küld a HB Reavis Slovakia részére. Ha e-mailben kommunikál a HB Reavis Slovakiával, cégünk csak az e-mail címét tárolja. Az Ön által megadott személyes adatokat a weboldalhoz tartozó információs rendszerben, az ún. tartalomkezelő rendszerben (Content Management System, a továbbiakban: „CMS”) kezeljük és tároljuk. Az Ön által megadott, a CMS-ben gyűjtött és tárolt személyes adatok nyilvánosan nem elérhetők. Az adatokhoz csak szűk körben férhetnek hozzá azok a személyek, akiket feljogosítottunk a személyes adatok kezelésére. A személyes adatokhoz hozzáférő személyeket és a hozzáférési jogosultságuk terjedelmét rendszeresen felülvizsgáljuk. Személyes adatait csak a cégünk alkalmazottai kezelik, akiknek a biztonsági projektünk alapján szigorú biztonsági feltételeket kell teljesíteniük, hogy jogosulttá válhassanak az Ön személyes adatainak a megismerésére. Rajtuk kívül más személy még a HB Reavis Cégcsoporton belül sem láthatja az Ön személyes adatait.

5. Tájékoztatás a személyes adatok megadásának önkéntességéről

Személyes adatát csak akkor kezeljük, ha Ön azt önkéntesen, kifejezetten az adott személyes adat átadására irányuló szándékkal adta meg nekünk. Cégünk csak olyan személyes adatot birtokol és tárol, amelyet Ön adott meg nekünk, önkéntes alapon. A jelen Tájékoztató 2. pontja szerint a HB Reavis Slovakia az Ön (mint érintett) által megadott azon e-mail címre küldi meg az új alkalmazottak felvételével kapcsolatos információkat vagy a kérdésekre adott válaszokat, amelyről Ön írt nekünk, és amelyet válaszadás céljából birtokolunk és tárolunk.

6. Kinek adjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak olyan természetes személyeknek adjuk át és tesszük elérhetővé, akik a HB Reavis Slovakia, vagy kapcsolt vállalkozásai munkavállalói, és felhatalmazással rendelkeznek a cégünk céljaira való adatrögzítésre és adatmegőrzésre. A személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra és nem adjuk át harmadik személynek, kivéve ha erre jogszabály, az Európai Unió jogilag kötelező aktusa vagy a Szlovák Köztársaságra kötelező nemzetközi szerződés kötelez minket, vagy ha Ön érintett személyként hozzájárulását adta a hozzáféréshez vagy átadáshoz, és ennek alapján megállapodott erről a HB Reavis Slovakiával.

7. Milyen jogok illetik meg Önt érintett személyként?

Az Ön jogait az Adatvédelmi törvény határozza meg. Az ezen törvény alapján Önt megillető jogok, amelyeket írásban érvényesíthet a HB Reavis Slovakia felé:

Ön kérelmezheti a a HB Reavis Slovakia-nál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére a HB Reavis Slovakia tájékoztatást ad az Ön általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által:

a) feldolgozott adatairól,
b) azok forrásáról,
c) az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
d) az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
e) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
f) -az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8. A személyes adatok törlése, az adatkezelés időtartama

a) Ha a személyes adatok CMS-ben való rögzítésének célja már nem áll fenn, vagy Ön erre személyesen utasítást ad, a HB Reavis Slovakia késedelem nélkül biztosítja az Ön személyes adatainak törlését.

Lévén a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor – az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban – a HB Reavis Slovakia a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a HB Reavis Slovakia vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

b) Az érintett személy a 7. pontban biztosított jogait postai úton vagy elektronikusan, írásban kérheti (az elérhetőségi adatokat lásd lentebb), illetve ha az ügy nem tűr halasztást, akár jegyzőkönyvbe is mondhatja a kérését cégünk székhelyén. A jegyzőkönyvben világosan fel kell tüntetni, hogy ki gyakorolta a jogot, mit kért és mikor, ki vette fel a jegyzőkönyvet, és szerepelnie kell rajta a jegyzőkönyvet felvevő és az érintett személy aláírásának is. A jegyzőkönyv másolatát át kell adni az érintett személynek.

c) Ha a személyes adatai jogosulatlan kezelésének gyanúja merül fel Önben, Ön jogosult vizsgálatot kezdeményezni az illetékes adatvédelmi hatóságánál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Az Adatvédelmi Törvény 22. § (1) bekezdésével összhangban Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

d) Ha Ön mint érintett személy nem teljesen cselekvőképes, a jogszabályban biztosított jogait jogi képviselője útján gyakorolhatja. Elhunyt személy jogszabályban biztosított jogait a hozzátartozója gyakorolhatja.

Ha bármilyen kérdése van, keressen minket bizalommal az alábbi címen: HB REAVIS Slovakia a. s., székhely: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, legalsk@hbreavis.com