V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

 1. HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B
 2. HB Reavis Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 115257/B
 3. HB Reavis Consulting k.s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 329 928, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka číslo: 1615/B
 4. HB REAVIS Finance SK s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 241 420, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 84029/B
 5. HB Reavis Investments Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 489 650, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 55375/B
 6. HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 381 120, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 89297/B
 7. HB REM spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 383 823, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 57783/B
 8. ISTROCENTRUM s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 396 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 141730/B
 9. Smart City s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 243 091, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 85105/B
 10. Symbiosy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 218 546, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 134990/B
 11. HubHub Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 772 876, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 129700/B; a
 12. HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 578, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 105972/B (ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“)
 

by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

Ak sa pohybujete v našich budovách alebo v ich bezprostrednom okolí (ako návštevník, zamestnanec alebo za iným účelom) alebo navštevujete webové stránky, aplikácie alebo sociálne siete súvisiace s našimi budovami, alebo máte záujem pracovať pre nás, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v kontexte nasledovných účelov:

 1. výber potenciálnych zamestnancov (náborový proces).
 2. zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov našich budov a zároveň ochrana našich budov a majetku,
 3. prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností,
 4. vydávanie vstupných kartičiek,
 5. vzájomná komunikácia,
 6. zasielanie pripomienok,
 7. propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí,
 8. prevádzkovanie „Help desk“ linky,
 9. administrácia poistných udalostí v našich budovách,
 10. zasielanie newslettrov
 11. organizácia a administrácia podujatia.
 12. zhodnotenie spokojnosti klientov
 13. využívanie aplikácie More by HB Reavis
 14. vykonávanie povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
 15. uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR.
 

Bližšie vymedzenie jednotlivých účelov:

  1. Výber potenciálnych zamestnancov (náborový proces).

Popis nášho účelu:

Vždy keď hľadáme toho najvhodnejšieho kandidáta na otvorenú pozíciu v rámci HB Reavis, zhromažďujeme životopisy uchádzačov, a to buď priamo od uchádzačov alebo od tretích strán, ktoré nám potenciálneho uchádzača odporučia. Po dôkladnom preštudovaní všetkých životopisov, pozývame vybraných uchádzačov na osobné pohovory. V prípade, ak zasielate Váš životopis proaktívne (teda nie na otvorenú pozíciu) alebo by ste o nás ešte chceli počuť po dokončení náborového procesu na otvorenú pozíciu, môžeme po udelení súhlasu uchovávať takéto životopisy, a to na účely Vášho budúceho kontaktovania v prípade uvoľnenia niektorej pracovnej pozície u nás v HB Reavis.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

Ak nám pošlete Váš životopis na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo Vašej žiadosti, aby sme vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (v prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu). Ak chcete, aby sme uchovávali Váš životopis v našej databáze, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje uvedené vo Vašom životopise (ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónne číslo atď.)

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade, že sa uchádzate o konkrétnu voľnú pozíciu, tak uchovávame Vaše osobné údaje do konca náborového procesu. Ak nám dávate súhlas s uchovávaním Vášho životopisu v našej databáze, tak uchovávame Vaše osobné údaje počas 2 rokov. Udelením súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky prostredníctvom našej web stránky. V pravej dolnej časti našej web stránky nájdete „Nastavenie súkromia“. V rámci tohto prostredia môžete odvolať váš súhlas pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  1. Zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov našich budov a zároveň ochrana našich budov a majetku

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Ochrana našich budov a bezpečnosť ľudí, ktorí využívajú priestory v našich budovách, sú pre nás najvyššou prioritou. Na to, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany a bezpečnosti, sme do našich budov nainštalovali kamerový systém (CCTV). Vždy keď vstúpite do našich budov, do garáže alebo do jej blízkeho okolia, či už ako návštevník alebo zamestnanec, môže sa vás týkať jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov spracúvania osobných údajov:

 1. snímame evidenčné číslo vozidla (EČV) v prípade, ak použijete hlasový komunikátor umiestnený pri garážovej rampe;
 2. snímame EČV v prípade, ak sa v spojitosti s vozidlom využíva technológia rozpoznávania EČV, fungujúca na automatickom otváraní garážovej rampy oprávneným vozidlám alebo ak vstupujete do garáže prostredníctvom použitia vstupnej karty;
 3. snímame EČV pri otváraní garážovej rampy za účelom zabezpečenia bezplatného parkovania a po uplynutí času, počas ktorého je možné bezplatne parkovať, tieto údaje spracúvame za účelom presného určenia poplatku za parkovanie;
 4. zbierame údaje o vstupnej karte pri vstupe a odchode cez kontaktné body v budove, t. j. z verejnej časti do neverejnej časti budovy, aby sme zabezpečili prístup iba oprávnených osôb;
 5. vyhotovujeme vaše vizuálne vyobrazenie prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému (CCTV), ktorý sníma interné priestory budovy, parkovisko a časť externého priestoru pri budove;
 6. v prípade, že navštevujete naše priestory v budove alebo sa zúčastňujete podujatia, ktoré organizuje niektorý z našich nájomcov v budove, musíme vás zaregistrovať na recepcii na účel zabezpečenia bezpečnosti a ochrany. Pri registrácii spracúvame vaše osobné údaje, aby sme zabezpečili naplnenie nášho účelu a oprávnených záujmov v čo najvyššej možnej miere.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vo všetkých prípadoch spracúvania s cieľom zaistenia bezpečnosti návštevníkov a užívateľov našich budov a ochrany budovy a majetku sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

 1. fotografia EČV vozidla;
 2. fotografia EČV vozidla;
 3. fotografia EČV vozidla;
 4. číslo karty, čas a miesto vstupu;
 5. vaše vizuálne vyobrazenie;
 6. meno, priezvisko, číslo OP, identifikácia nájomcu (ak sa zúčastňujete podujatia, ktoré organizuje nájomca) a deň a čas vstupu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 1. vaše osobné údaje uchovávame po dobu 7 dní;
 2. vaše osobné údaje uchovávame po dobu účtovného roka;
 3. vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;
 4. vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;
 5. vaše osobné údaje zachytené kamerami umiestnenými v budove na parkovisku a na vonkajšej časti budovy uchovávame po dobu 15 dní;
 6. vaše osobné údaje uchovávame po dobu 90 dní.
  1. Prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

V každom výťahu nachádzajúcom sa v budove sú umiestnené hlasové komunikátory, prostredníctvom ktorých sa dá pri výskyte problému spojiť s dispečingom budovy v reálnom čase. Tieto hovory sú nahrávané, aby sme v prípade vašej sťažnosti v súvislosti s riešením problému mali k dispozícii zvukový záznam z danej udalosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vyhotovovania zvukového záznamu spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Zvukový záznam obsahujúci vašu zvukovú stopu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 15 dní.

   1. Vydávanie vstupných kartičiek

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Aby sme vám umožnili vstup do priestorov vášho zamestnávateľa, vydáme vám vstupnú kartičku, ktorá vám umožní vstup do vyhradených priestorov budovy.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vydávania kartičiek spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, názov vášho zamestnávateľa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu, ktorá skutočnosť nastane skôr.

   1. Vzájomná komunikácia

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Našou filozofiou je otvorenosť a transparentnosť za každých okolností. To zahŕňa otvorenosť v komunikácii s kýmkoľvek, kto sa zaujíma o nás. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vytvorili niekoľko typov kontaktných formulárov, ktoré môžete použiť na priamu komunikáciu s tímom ľudí, ktorí zabezpečujú chod našich budov. Navyše sme zverejnili aj e-maily konkrétnych zamestnancov, aby ste ich mohli kedykoľvek kontaktovať s ľubovoľnou otázkou. Na zabezpečenie takejto efektívnej, bezchybnej a priamej komunikácie avšak potrebujeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje. Zároveň keď predávame/prenajímame našu budovu našim (potencionálnym) klientom, tak je našou prioritou vytvoriť medzi nami efektívny a transparentný komunikačný kanál. Na dosiahnutie tohto účelu používame CRM databázu, ktorá pozostáva z kontaktných údajov (vrátane osobných údajov) našich (potenciálnych) klientov alebo ich zamestnancov. Túto databázu tvoríme na to, aby sme zabezpečili efektívnu a bezchybnú komunikáciu s našim (potenciálnym) klientom a taktiež na vybudovanie databázy pozostávajúcej zo všetkých našich obchodných partnerov.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Pre účely CRM databázy spracúvame okrem už spomenutých údajov aj pracovnú pozíciu a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Uchovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z našej kontaktnej databázy.

   1. Zasielanie pripomienok

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na zasielanie pripomienok v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi. Vždy keď začnete vypĺňať ktorýkoľvek webový formulár zverejnený na našej webovej stránke, automaticky spracúvame vaše osobné údaje, ktoré vložíte do tohto formulára. V takýchto prípadoch sa môže stať, že zabudnete formulár odoslať a preto využívame automaticky spracúvané osobné údaje na to, aby sme vám zaslali pripomienku na dokončenie formulára alebo na jeho odoslanie.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade keď vám zasielame pripomienky v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované konkrétnym webovým formulárom (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď.).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame počas 30 dní.

   1. Propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Takisto môžeme spracúvať vaše osobné údaje pri vyhotovovaní fotografií a audio-vizuálnych záznamov, pričom tieto sú použité na účely a oprávnené záujmy propagácie našich podujatí a služieb a na zlepšovanie našej značky a dobrého mena prostredníctvom zverejňovania fotografií (na ktorých sa môžete objaviť) a audio-vizuálnych záznamov na našich sociálnych médiách, ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram alebo prostredníctvom iných kanálov, ako sú naše webové stránky.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade propagácie našich podujatí a služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Fotografia a/alebo audiovizuálne vyobrazenie. V prípade, ak ste pozvaný na súkromné podujatie, budeme spracúvať aj meno, priezvisko a e-mail.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať počas celej doby existencie skupiny HB Reavis Group.

   1. Prevádzkovanie „Help desk“ linky

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu efektívneho naplnenia našich zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s treťou stranou (náš nájomca a spoločnosť (ti), ktorú(é) zastupujete), ktorá vás uviedla ako kontaktnú osobu. V zmysle zmluvy, ktorú sme uzatvorili s predmetnou treťou stranou, poskytujeme aplikáciu „Help desk“ na reportovanie problémov v súvislosti s budovou, v ktorej má tretia strana prenajaté priestory. Na riadne používanie tejto aplikácie ste nám buď vy alebo daná tretia strana poskytli vaše osobné údaje, keďže ste boli určený ako kontaktná osoba v rámci aplikácie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať na zabezpečenie efektívnej a priamej komunikácie a na zabezpečenie plnenia našich povinností voči spoločnosti(am), ktorú(é) zastupujete.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pri zabezpečení bezproblémového chodu aplikácie „Help Desk“ pre našich nájomcov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, podpis, telefónne číslo, e-mail a identifikačné údaje vášho zamestnávateľa, poprípade spoločností, ktoré vás uviedli ako kontaktná osoba.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu alebo zmena vášho pracovného zaradenia, ktorá skutočnosť nastane skôr

   1. Administrácia poistných udalostí v našich budovách

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely administrácie poistných udalostí, ktoré sa stali v našich budovách, napríklad havárie na parkovisku atď. V prípade, že sa vyskytne takáto poistná udalosť, je potrebné vyplniť záznam o poistnej udalosti na poistné účely a iné právne záležitosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade riešenia poistných udalostí vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované konkrétnym poistným formulárom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie poistnej udalosti.

   1. Zasielanie newslettrov

Popis nášho účelu:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely cieleného marketingu. Zároveň za účelom propagácii našich produktov a služieb, zlepšovanie našej značky a dobrého mena zasielaním newslettrov, pozvánok na naše podujatia, marketingových upozornení a nadväzujúcich marketingových materiálov prostredníctvom rôznych dostupných kanálov ako napríklad marketingová komunikácia zaslaná e-mailom, formou SMS správy, pop-up okien ako aj remarketing prostredníctvom online reklamy (Google Ads, Facebook Ads, Native ads…).

Zároveň, zasielanie informácii ohľadne prebiehajúcej výstavby našej budovy vo Vašom susedstve. Tieto informácie sa týkajú najmä aktuálneho stavu výstavby, plánovaných krokov alebo súvisiacich obmedzení. Okrem toho vám budeme zasielať marketingové materiály HB Reavis Group, ktoré súvisia s vyššie spomenutou výstavbou. Uvedomujeme si, že výstavba akéhokoľvek projektu ovplyvňuje aj susedstvo okolo staveniska. Z tohto dôvodu sa snažíme mať čo najlepší možný vzťah s obyvateľmi, ktorí bývajú v blízkosti staveniska, a to aj prostredníctvom našej transparentnej komunikácie, ktorou sa snažíme zdieľať všetky informácie ohľadne výstavby.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

V prípade zasielania newslettrov, spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Ak nám udelíte súhlas na zasielanie newslettrov, tak uchovávame vaše osobné údaje dokým sa neodhlásite z našej databázy. Udelením súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky kliknutím na „unsubscribe“, v ktoromkoľvek našom e-maily, ktorý sme Vám zaslali alebo prostredníctvom našej web stránky. V pravej dolnej časti našej web stránky nájdete „Nastavenie súkromia“. V rámci tohto prostredia môžete odvolať váš súhlas pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

   1. Organizácia a administrácia podujatia.

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú použité na účely zabezpečenia vašej prítomnosti na podujatí (napr. spracúvania vašich osobných údajov počas nákupu vstupenky alebo na zasielanie pozvánky) a administrácia záležitostí ohľadne podujatia. Tento účel zahŕňa najmä dostatočnú komunikáciu v súvislosti s podujatím, riadny chod podujatia, poskytovanie oznamov ohľadne podujatia, zbieranie spätnej väzby, notifikácia ohľadne zmien, zabezpečenie prešetrenia vašej sťažnosti či nároku, vykonanie našich zmluvných povinností a verifikačný proces.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo na základe vašej žiadosti na vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Uzavretie a plnenie zmluvy je možné iba v prípade, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, tak s vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu a nebudeme schopní zabezpečiť Vašu prítomnosť na podujatí.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na zabezpečenie organizácie a administrácie nášho podujatia.

   1. Zhodnotenie spokojnosti klientov

Popis nášho účelu:

Po dokončení predaja/prenájmu našich kancelárskych priestorov/budov zhodnocujeme skúsenosť a spokojnosť našich klientov s našim obchodným vzťahom a s predanými/prenajatými kancelárskymi priestormi/budovami, a to prostredníctvom dotazníkov, ktoré vyplní buď klient alebo jeho zamestnanci (t.j. Net Promoter Score).

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, pracovnú pozíciu a identifikačné údaje zamestnávateľa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vykonanie hodnotenia.

   1. Využívanie aplikácie More by HB Reavis

Viac informácii o tom ako spracúvame vaše osobné údaje pri využívaní aplikácie More by HB Reavis nájdete tu.

   1. Vykonávanie povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

Popis nášho účelu:

Vykonávame postupy povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (CDD), ktoré sa vyžadujú v súlade s právnymi predpismi, najmä v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML-CTF), vrátane napríklad vašej identifikácie a/alebo overenia vašej totožnosti a ďalších údajov vyžadovaných zákonom.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom sme my.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, identifikačný dokument (ako je pas, vodičský preukaz, účet za energie, výpis z účtu atď.), funkcia, podpis, finančné informácie (ako sú informácie o daniach, bohatstve, zdroji príjmov atď.).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Na tento prípad sa vzťahuje zákonná lehota, v zmysle ktorej je HB Reavis povinný uchovávať vaše osobné údaje od 5 do 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu alebo po dokončení transakcie.

   1. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR

Popis nášho účelu:

Chránime vaše súkromie čo najviac, a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR, ako aj všetkými ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby. Aby sme mohli zabezpečiť vybavenie vašej sťažnosti musíme spracovať niektoré vaše osobné údaje.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vybavenia vášho podnetu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom sme my.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované žiadosťou na zabezpečenie efektívnej komunikácie (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď. podľa vlastného výberu)

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie vášho podnetu.


Ďalšie informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo archivačným plánom.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group alebo s našimi obchodnými partnermi, s ktorými sme uzatvorili zmluvu vzhľadom na to, že sú v postavení sprostredkovateľa, prevádzkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci.

Používame analytické a marketingové nástroje (napr. Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box, HubSpot), ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán. Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) generované súbormi cookie sa budú prenášať do vyššie uvedených spoločnosti a ukladať ich na serveroch aj v Spojených štátoch. Budeme používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavenia správ o aktivite na webových stránkach. Tieto spoločnosti nebudú spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nemusíte mať úplnú funkčnosť tejto webovej stránky. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že tieto spoločnosti môžu spracovávať údaje spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Spracúvanie osobných údajov spoločne s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií

HB Reavis a (i) facebook.com, (ii) instagram.com (iii) linkedin.com, (iv) youtube.com, (v) pinterest.com, (vi) spotify.com, (vii) apple music, (viii) Amazon music, (ix) SoundCloud.com, (x) Deezer.com, (xi) Tidal.com, (xii) Google play ako prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych a iných médií môžu v istých prípadoch obmedzene a v nevyhnutnej miere spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia. Pri využívaní služieb, ktoré poskytujú títo prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií, HB Reavis pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny, poprípade len minimálny dosah na zmenu týchto podmienok.

Využívame napríklad takzvané sociálne plugins z vyššie uvedených prevádzkovateľov sociálnych médií („plugins“), ktoré sú označené ich logami na našej webovej stránke. Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých tieto plugins fungujú. Obsah pluginsov sa prenáša priamo z jednotlivých vyššie uvedených prevádzkovateľov platforiem do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do našej webovej stránky. Integrácia doplnkov spôsobí, že títo prevádzkovatelia platforiem budú dostávať informácie, ku ktorým ste sa dostali na príslušnej webovej stránke HB Reavis. Ak ste prihlásení pomocou služby poskytovanými prevádzkovateľmi platforiem, prevádzkovateľ platformy bude môcť priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na týchto sociálnych sieťach. Upozorňujeme, že k výmene týchto informácií dochádza už pri návšteve našej webovej stránky bez ohľadu na to, či s plugins interagujete alebo nie. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením GDPR a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. HB Reavis nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto spracúvanie zakázať alebo neumožniť) – tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu, ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (pozri vyššie) pre potreby HB Reavis. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. HB Reavis sa môže v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi. Ak si neželáte, aby prevádzkovatelia platforiem o vás zhromažďoval údaje prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa z nich pred návštevou webovej stránky odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje, nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Youtube, Google play: https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Spotify: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/

SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Amazon music: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

Apple music: https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/

Deezer: https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy

Tidal: https://tidal.com/privacy

Od koho získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od vás, od vášho zamestnávateľa alebo tretej osoby.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Aké sú vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

   • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
   • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
   • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
   • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
   • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
   • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
   • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
   • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
   • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: HB Reavis Group s. r. o., Do rúk: osoba zodpovedná za compliance, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/