Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (2016. április 27-én elfogadott) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 7. cikke alapján
(általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)

Ezennel az alábbi jogi személyeknek,

 1. HB REAVIS HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 3. em., Cg.: 01-09 876641);
 2. HB Reavis Construction Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 3. em., Cg.: 01-09 986093);

(továbbiakban “HB Reavis vagy mi”)

HB Reavis a luxembourgi székhelyű HB Reavis Csoport része, (továbbiakban “HB Reavis csoport”)

 

szabad és önkéntes hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez az alábbiakban meghatározott feltételek szerint

 

Mi a célunk az Ön személyes adatinak kezelésével?

Önéletrajzának az adatbázisunkban történő tárolása lehetőséget biztosít arra, hogy ha a jövőben elérhetővé válik egy Ön számára megfelelő pozíció, akkor fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Milyen személyes adatot kezelünk?

Személyes adatot, amelyet az önéletrajz tartalmaz (CV).

Mennyi időre szól ez a hozzájárulás?

A hozzájárulás 2 évre szól.

A hozzájárulás elfogadásával, elismeri, hogy a hozzájárulását visszavonhatja elektronikusan a következő címre történő e-mail küldésével dataprivacy@hbreavis.com, vagy az „unsubscribe”-ra történő kattintással, ami az Önnek küldött e-mailjeinkben található, illetve írásbeli kérelmével, amelyet az alábbi címre küldhet:1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép 3. em. Hozzájárulását a hozzájárulás lejáratának ideje előtt is, bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem teszi jogellenessé a személyes adatainak kezelését a visszavonást megelőző időszak tekintetében.

Mi az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja?

Személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. Cikk 1. a) pontja szerinti hozzájárulás.

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Harmadik féllel kötött megállapodás alapján, amelyek szerint adatfeldolgozónkként, közös adatkezelőként vagy különálló adatkezelőként, biztosítjuk a személyes adatait a következő társaságoknak a következő mértékben:

 • Webikon s. r. o., székhely: Vápenná 15, Bratislava 821 04, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 46 809 422 az adatfeldolgozás következő mértékben történik: informatikai / weboldalszolgáltatások.

Megoszthatjuk továbbá az Ön személyes adatait a HB Reavis Csoporton belül. Megadhatjuk továbbá az Ön személyes adatait hatóságok, különös tekintettel bíróságok, rendvédelmi szervek (rendőrség és ügyészség) részére, kizárólag a jogszabályok által meghatározott mértékben és keretek között.

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat?

Nem, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárásokat.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi véd intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű belső szabályzatok (policy-k) vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

Egyéb információk:

Személyes adatokat, igazolt esetben jogi ügyek megoldása céljából, ideértve a hatósági kötelezettségek teljesítését és lehetséges jogi védelem biztosítása érdekében is kezelhetünk. Személyes adatokat tárolhatunk közérdek, tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatásokhoz.

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Az Ön, mint érintett jogait az alábbiakban soroljuk fel. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogait gyakorolhatja a GDPR III. fejezetében találhatóak, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com

Írásban, a megállapodásban feltüntetett levelezési vagy e-mail címre

Telefonon: +421 918 723 243

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratisava, Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat a helyi adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. További információk az egyes EU felügyeleti hatóságokról, valamint, hogy hogyan veheti fel velük a kapcsolatot, a következő weboldalon találhatóak: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm