Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke Nivy centrum s názvom „Urobiť si svojku a dostať za ňu darček”, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom  súťaže je spoločnosť  Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:  50 861 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka č.  120152/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Stanica Nivy“).

2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

 

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a služieb vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook.

2) Súťaž je vyhlásená jednorazovo v súťažnom poste (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „Nivy centrum“.

 

III. Trvanie súťaže

1) Súťaž trvá od zverejnenia súťažného príspevku 24.6.2021 do 29.6. 2021 do 14:00 hod.

 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uverejnením fotografie v komentári pod súťažným príspevkom v čase trvania súťaže pre konkrétny súťažný príspevok, konkrétne vložením svojej fotografie na zastávke mhd, ktorá je kompletne polepená reklamou Nív (reklamou priamo súvisiacou s predmetom podnikania vyhlasovateľa súťaže).

2) Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže ku konkrétnemu súťažnému príspevku ľubovoľný počet krát. Nie je možné sa zapojiť do súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala.

3) Do žrebovania bude automaticky zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

4) Účastník súťaže má v rámci konkrétneho súťažného príspevku nárok iba na jednu výhru.

5) Celkový počet výhercov pre konkrétny súťažný príspevok, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, je 5 (slovom päť).

6) Spôsob určenia výhercu konkrétneho súťažného príspevku spomedzi účastníkov: päť výhercov konkrétneho súťažného príspevku bude vyžrebovaných zo všetkých účastníkov konkrétneho súťažného príspevku, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže, pričom žrebovanie výhercu konkrétneho súťažného príspevku sa uskutoční v deň uplynutia súťaže.

 

VI. Výhra a jej odovzdanie

1)Predmet výhry v súťaži je pre súťažný príspevok nasledovný: reklamné predmety Nivy centrum. Konkrétne 2x plátené tašky, 3x rúška a 5x nálepky v celkovej hodnote 30,- EUR bez DPH.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do jedného pracovného dňa od žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke „Nivy centrum“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 24 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch pracovných dňoch náhradného výhercu súťažného príspevku, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) Výherca súťaže sa zaväzuje prevziať výhru. O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

4) Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťažného príspevku najneskôr do 30 dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku.

5) Ak výherca súťažného príspevku zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

 

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťažného príspevku je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke Nivy centrum alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

4) Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že výhry môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže. Rovnako vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si výherca súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a je v zmysle zásad o spracúvaní osobných údajov uvedených nižšie informovaný, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na Facebooku v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na Facebook stránke Nivy centrum.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť PS:Digital s.r.o., so sídlom Šustekova 5, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 585 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  95596/B (ďalej len „PS:Digital s. r. o.“).

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1) V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).

Zároveň by sme Vás radi informovali, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti  s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

2) Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 1. efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;
 2. zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 3. zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;
 4. plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;
 5. zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 6. zasielanie upovedomenia o výhre;
 7. zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;
 8. komunikácia a overovanie Vašej identity;
 9. iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;
 10. marketingová komunikácia – oslovovanie účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.

Účasť v súťaži je možné iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa na Váš komentár nebude prihliadať.

 

3) Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, adresa, email, profil na sociálnych sieťach, fotografia, telefónne číslo.

 

4) Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Vaše osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy a počas lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, Vaše osobné údaje budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy.

 

5) S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Účastník súťaže zároveň berie na vedomie, že organizátor súťaže poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je agentúra PS:Digital, s. r. o.. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

 

6) Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

 

7) Ostatné informácie

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

8) Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene, alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu
 • Právo získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 

9) Ako môžete uplatniť svoje práva? 

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Stanica Nivy s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

telefón: +421 918 723 243

 

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

 

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke nivy.com, odkaz na tento štatút je rovnako umiestnený na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže a uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.

6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

7) Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.06.2021