podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“)

(ďalej len „GDPR“)

V prípade, ak poskytujete Vaše osobné údaje, chceli by sme Vás ako prevádzkovateľ – HB Reavis Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 588 427, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 115257/B (ďalej len “HB Reavis” alebo “my”), informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a právach súvisiacich s predmetným spracovaním.

HB Reavis je časťou HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v holdingu HB Reavis Holding S.A. so sídlom v Luxemburgu (ďalej len “HB Reavis Group“) v dôsledku čoho môže táto informácia o spracovaní osobných údajov odkazovať na HB Reavis Group.

 

Aký je účel spracovania a oprávnený záujem na spracovaní Vašich osobných údajov?

Poskytovanie na mieru prispôsobených služieb a riešení v súvislosti s prenájmom kancelárskych priestorov pre našich klientov reagujúc na nové požiadavky spôsobené pandémiou COVID-19.

 

Popis účelu a oprávneného záujmu na spracovaní osobných údajov:

Usilujeme sa o maximálnu transparentnosť keď získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, používame princíp minimalizácie osobných údajov kde je to možné, a poskytujeme Vám informácie prečo osobné údaje potrebujeme. Vzhľadom na to, že pôsobíme na poli poskytovania riešení pre kancelárske priestory a pandémia COVID-19 so sebou priniesla (a s veľkou pravdepodobnosťou ešte prinesie) nové trendy v tejto oblasti, kontaktujeme Vás ako váženého klienta alebo na základe toho, že ste vyjadrili ochotu poskytnúť nám informácie, ktoré nám umožnia pripraviť nové riešenia prenájmu kancelárskych priestorov na mieru.

Účasť na prieskume je čisto dobrovoľná, a ihneď ako vyjadríte svoje rozhodnutie nezúčastniť sa, naši zamestnanci a spolupracovníci nebudú v prieskume pokračovať.

Ak ste:

 • našim klientom, získali sme Vaše osobné údaje v súvislosti s našim obchodným vzťahom;
 • profesionálnym alebo súkromným kontaktom našich zamestnancov a spolupracovníkov bez obchodného vzťahu s nami, Vaše kontaktné údaje nie sú s nami zdieľané.
 

Aký je právny základ spracúvania?

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Aké osobné údaje sú spracúvané?

Názov spoločnosti, pre ktorú pracujete, a titul Vašej pozície (považované za osobný údaj len vo veľmi obmedzených a špecifických prípadoch). Inak je prieskum anonymný, bez požiadavky na poskytnutie akýchkoľvek ďalších osobných údajov.

 

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Ihneď ako už ďalej nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel, za ktorým boli získané, tieto vymažeme, ak sa na osobné údaje nevzťahuje povinnosť archivácie. Niektoré informácie a korešpondencia môžu byť ponechané do uplynutia premlčacej doby alebo v záujme dodržania právnych povinností v súlade s príslušnou povinnosťou archivácie osobných údajov.

 

Komu sa budú poskytovať osobné údaje?

Na základe rôznych zmlúv môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám v pozícii sprostredkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci spoločností patriacich do HB Reavis Group. Môžeme mať povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej správy, najmä súdom a orgánom činným v trestom konaní (polícia a prokuratúra), avšak iba v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s právnym poriadkom.

 

Od koho získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame od Vás.

 

Používame automatizované individuálne rozhodovanie?

Nie, automatizované individuálne rozhodovanie nepoužívame.

 

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci Slovenskej republiky a ostatných krajín Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané mimo krajín Európskej únie, ak táto tretia krajina bola Európskou komisiou schválená ako krajina poskytujúca adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov, alebo ak existujú iné primerané záruky ochrany (napr. záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné EÚ doložky).

 

Iné informácie:

Osobné údaje tiež môžu byť, v odôvodnených prípadoch, použité (spracúvané) na účely vybavenia právnych záležitostí, vrátane výkonu povinností uložených orgánmi verejnej správy a monitoringu na prípadnú právnu ochranu. Osobné údaje môžu byť archivované v určenom verejnom záujme, ako aj pre vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sú vymenované nižšie. Prosím zoberte do úvahy, že presné podmienky výkonu týchto práv sú stanovené podrobne v Kapitole III GDPR, pričom v konkrétnom prípade nemusia byť všetky práva vykonateľné (aplikovateľné). Máte nasledovné práva:

 • prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • opravu nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie nekompletných osobných údajov
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • výmaz osobných údajov v prípade absencie účelu alebo neoprávneného spracúvania
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ak veríte, že na spracúvanie neexistuje dôvod
 • požadovať vylúčenie z automatizovaného rozhodovania
 • poskytnutie osobných údajov v štrukturovanej a strojovo čítateľnej podobe pre Vás alebo iného prevádzkovateľa
 • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • podať sťažnosť dozornému úradu
 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com 

Telefonicky: +421 918 723 243

Usilujeme sa o ochranu Vášho súkromia v maximálnej možnej miere a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým narábame s Vašimi osobnými údajmi, môžete Vaše práva uplatniť prostredníctvom našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktné miesto Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov na dozornom orgáne. Váš lokálny dozorný orgán nájdete na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm