Štatút súťaže “Aj na Etelu ako na Valentína“

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31346065. (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“ alebo „HB Reavis“).

2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je marketingová propagácia Facebookovej stránky Nové Nivy a spoločnosti HB Reavis.

III. Trvanie súťaže

1) Súťaž prebieha v termíne od 15.2.2022, 15:00 do 22.2.2022, 22:00

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá́ osoba, ktorá́ dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „Účastník súťaže“) a ktorá sa zapojí prostredníctvom svojho komentára pod súťažným príspevkom.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V. Priebeh súťaže

1)  Výhrou v súťaži je večera pre dvoch na najvyššom poschodí Nivy Tower.

2) Každý Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľný počet krát.

3) Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

4) Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci toľko krát, koľko rôznych komentárov napíšu.

5) Celkový počet výhercov pre súťaž je 1, (slovom jeden). Bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže dňa 23. 2. 2022

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmet výhry v súťaži je večera pre dvoch na najvyššom poschodí Nivy Tower v termíne podľa vzájomnej dohody.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania, a to formou označenia pod jeho výherným súťažným komentárom. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 24 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je Vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch pracovných dňoch náhradného výhercu súťažného komentára, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) Výherca súťaže sa zaväzuje prevziať výhru. O presnom spôsobe uplatnenia výhry bude Výherca informovaný Vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom správy na Facebooku.

4) Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí večeru v deň, ktorý si dohodne s Výhercom.

5) Ak Výherca súťaže nebude chcieť výhru využiť, takýto Výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie Vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že Výherca súťažného príspevku je zamestnancom Vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené pod súťažným príspevkom alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým Účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že výhry môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže. Rovnako Vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si výherca súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry Výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej Účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a je v zmysle zásad o spracúvaní osobných údajov uvedených nižšie informovaný, že Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na Facebooku v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku Účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na webovej stránke www.novenivy.sk.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži). Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2) Osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 1. efektívna komunikácia v súvislosti s priebehom súťaže;
 2. zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 3. zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;
 4. plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;
 5. zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 6. zasielanie upovedomenia o výhre;
 7. zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;
 8. komunikácia a overovanie Vašej identity;
 9. iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;
 10. marketingová komunikácia – oslovovanie Účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.

3) Pre potreby súťaže spracúvame osobné údaje: Meno, priezvisko, emailová adresa.

4) V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy a počas lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, tie budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy.

5) Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje Účastníkov súťaže spracúvané Vyhlasovateľom súťaže ako prevádzkovateľom. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

6) Osobné údaje Účastníkov súťaže sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

7) Osobné údaje Účastníkov súťaže taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

8) Súťažiaci súhlasí s tým, že meno a priezvisko výhercu, budú zverejnené na facebookovej stránke „Nové Nivy“ v komentári pod súťažným príspevkom.

9) Účastník súťaže ako dotknutá osoba má právo:

 • Na prístup k jeho osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva
 • Na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov
 • Na vymazanie osobných údajov v prípade, ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak sa domnieva, že osobné údaje neboli spracúvane oprávnene, alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • Získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Podať sťažnosť dozornému orgánu

10) Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

11) Účastník súťaže môže svoje práva súvisiace s ochranou jeho osobných údajov uplatniť:

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.novenivy.sk.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Vyhlasovateľa súťaže.

4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.

6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

7) Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou facebookovej  stránky „Nové Nivy“ alebo webovej stránky www.novenivy.sk.

8) Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. 2. 2022.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. Vás upozorňujeme, že výhra presahujúca sumu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur).