VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“)

 

V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ – HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B (ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“) by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

Aký je náš účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Testovanie prevádzky WiFi ako je definovaná v dokumente ZÁSADY A PODMIENKY VYUŽÍVANIA VEREJNEJ WIFI SIETE (ďalej len „Podmienky“). Link na dokument tu: https://hbreavis.com/en/zasady-a-podmienky-vyuzivania-verejnej-wifi-siete-nivy-free-wifi/

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

 • V prípade prihlásenia cez formulár budeme spracúvať Váš email.
 • V prípade prihlásenia cez sociálne siete: meno, priezvisko, email, telefón, pohlavie, vek a dátum narodenia.

Tieto údaje sa pre účely Podmienok považujú za Prihlasovacie údaje.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame minimálne 60 dní. Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať. Niektoré detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca lehoty na uplatnenie nárokov, v súvislosti s predzmluvnými alebo zmluvnými vzťahmi, alebo aby sme splnili zákonné požiadavky v súvislosti s uchovávaním osobných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto spoločnostiam a v takomto rozsahu:

AVSystem sp.j., spoločnosť založená podľa práva Poľskej republiky, so sídlom: ul. Radzikowskiego 47 D, 31‐315 Krakov, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu mesta Krakov, jedenáste obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000268200, daňové identifikačné číslo (NIP) 677‐228‐04‐51, štatistické číslo (REGON) 120362919; a
Exponea s.r.o., so sídlom City Business Center I, Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 017 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 107011/B.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinný poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

HB REAVIS Slovakia a. s.
elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
písomne na adresu: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm