v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“)

Pre našu spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3429/B (ďalej len „HB Reavis Slovakia“ alebo „my“), je ochrana Vašich osobných údajov veľmi dôležitá. V prípade, ak máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu zverejnenú na našej webovej stránke hbreavis.com a chcete nám zaslať Váš životopis prostredníctvom online formulára alebo nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu alebo online formulára zverejnenom na našej webovej stránke hbreavis.com alebo ste vstúpili do našich priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom, dovoľujeme si Vás informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zbierame a ako ich následne používame. Preto by sme Vás radi vyzvali, aby ste si prečítali túto informačnú povinnosť.
HB Reavis Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“) a z tohto dôvodu môžeme v tejto informačnej povinnosti odkazovať aj na HB Reavis Group.

1. Aké máme účely a oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
Účelom spracúvanie Vašich osobných údajov je výber potencionálnych zamestnancov, vykonanie osobných pohovorov, zasielanie informácii uchádzačom v prípade voľných pozícii v HB Reavis Slovakia a vytvorenie databázy osôb na účely budúceho kontaktovania v prípade voľnej pracovnej pozície.
Na účely zabezpečenia vzájomnej komunikácie spracúvame Vaše osobné údaje v prípadoch, keď nás kontaktujete prostredníctvom emailu alebo online formuláru. V týchto prípadoch sú našimi oprávnenými záujmami zabezpečenie efektívnej, bezchybnej a priamej vzájomnej komunikácie
Taktiež spracúvame Vaše osobné údaje pri použitý kamerového systému umiestneného v našich priestoroch. Účel a oprávnený záujmy v tomto prípade sú ochrana majetku a zamestnancov.

2. Aké osobné údaje o Vás zbierame?
Zbierame o Vás nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko,
b) email,
c) telefónne číslo,
d) osobné údaje uvedené vo Vašom životopise,
e) Vaše audiovizuálne vyobrazenie.

3. Aký máme právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov?
Ak nám zašlete Váš životopis, tak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom žiadosti na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Neposkytnutie Vašich osobných údajov bude mať za následok nepozvanie na pohovor, resp. neuzavretie pracovnej zmluvy.
Ak chcete, aby sme uchovávali Váš životopis aj po náborovom procese (alebo nám zašlete Váš životopis bez toho, aby prebiehal náborový proces) pre prípade ďalšieho kontaktovania v prípade voľných pozícii, tak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ak nás chcete kontaktovať, tak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základ oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ak vyhotovíme Vaše audiovizuálne vyobrazenie (použitím kamerového systému v našich priestoroch), tak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje na účely pracovnej pozície, tak ich uchovávame do konca náborového procesu. Avšak keďže môžeme Vaše osobné údaje potrebovať aj po ukončení náborového procesu (napr. v prípade právnych nárokov alebo v iných obdobných situáciách) alebo nám poskytnete Váš súhlas s uchovávaním Vášho životopisu v našej databáze, tak takto spracované osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov.
Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje na účely zabezpečenia efektívnej, bezchybnej a priamej komunikácie, tak uchovávame Vaše osobne údaje dokým sa neodhlásite z našej databázy.
V prípade, že sme vyhotovili Váš audiovizuálny obraz (použitím kamerového systému v našich priestoroch), tak uchovávame tieto osobné údaje po dobu 15 dní.

5. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam v rámci HB Reavis Group.

6. Robíme automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?
Keď spracúvame Vaše osobné údaje, tak nerobíme automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. Aké sú Vaše práva?
GDPR Vám priznáva nasledovné práva:
a) právo na prístup
b) právo na opravu,
c) právo na vymazanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania,
e) právo na prenosnosť údajov,
f) právo namietať,
g) právo odvolať súhlas,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Kam sa môžete obrátiť s Vašou sťažnosťou?
Máte právo podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel. +421 2 3231 3220.

9. Koho môžete kontaktovať v prípade otázok?
V prípade, že máte akúkoľvek otázku, môžete sa obrátiť na HB Reavis Slovakia, so sídlom Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, email: dataprivacy@hbreavis.com, tel: +421 2 58 30 30 30.
HB Reavis Slovakia taktiež určila zodpovednú osobu, ktorou je Erika Wild, kontaktné miesto Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, email: dataprivacy@hbreavis.com, tel: +421 2 58 30 30 30.