INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ďalej len „Informácia“)

Pre našu spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3429/B (ďalej len „HB Reavis Slovakia“ alebo „naša spoločnosť“), je ochrana Vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Za predpokladu, že by ste nám radi zaslali Váš životopis, alebo sa zaujímate o otvorené pracovné pozície uverejnené na našom webovom sídle http://hbreavis.com/, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na vyššie uvedenom webovom sídle, dovoľujeme si Vám v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetliť, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Radi by sme Vás vyzvali, aby ste si prečítali túto Informáciu.

HB Reavis Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, s centrálou v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), a z toho dôvodu môžete v tomto dokumente nájsť aj odkaz na HB Reavis Group.

2. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je výber potenciálnych zamestnancov, uskutočňovanie osobných pohovorov a zasielanie osobných informácii záujemcom o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, súvisiacich s riadením prijímacieho procesu. Osobné údaje spracúvame aj keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailovej komunikácie s akoukoľvek otázkou.

Životopisy uložené v našej databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) považujú za osobné údaje.  Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba s Vašim súhlasom, ako dotknutej osoby. Dotknutá osoba (t.j. Vy) pred uložením životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas našej spoločnosti na spracovanie svojich osobných údajov.

3. Aké údaje o Vás zbierame?:

Pri kontakte s našou spoločnosťou nám poskytujete najčastejšie tieto údaje:

a) meno a priezvisko,

b) emailovú adresu,

c) telefónne číslo,

d.) Vaše osobné údaje vyplývajúce z obsahu životopisu, zaslaného spoločnosti HB Reavis Slovakia, a to najmä dátum narodenia, adresa, dosiahnuté vzdelanie a priebeh zamestnaní.

4. Ako zhromažďujeme a uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje od Vás ako dotknutej osoby získavame výlučne s Vaším súhlasom, na základe zaslania životopisu alebo vyplnenia a odoslania otázky prostredníctvom e-mailu spoločnosti HB Reavis Slovakia. Pri e-mailovej komunikácii so spoločnosťou HB Reavis Slovakia si naša spoločnosť uchová len Vašu e-mailovú adresu. Vami poskytnuté osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú v informačnom systéme webového sídla, tzv. Content Management System (ďalej len „CMS“). Vami poskytnuté osobné údaje, zhromaždené a uchovávané v CMS nie sú verejne prístupné. Prístup k osobným údajom uloženým v CMS má iba presne určený okruh zamestnancov HB Reavis Slovakia, ktorým bolo individuálne pridelené oprávnenie na disponovanie s osobnými informáciami. Ich prístup k osobným údajom a rozsah tohto prístupu je pravidelne našou spoločnosťou prehodnocovaný. Vaše osobné údaje spracúvajú výlučne zamestnanci našej spoločnosti, ktorí musia spĺňať prísne bezpečnostné podmienky podľa vypracovaného bezpečnostného projektu na získanie oprávnenia nahliadať do Vašich osobných údajov. Nikto iný, ani v rámci skupiny HB Reavis Group, Vaše osobné údaje nemôže vidieť.

5. Poučenie o dobrovoľnosti:

Spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré ste nám odovzdali dobrovoľne a s úmyslom poskytnúť spoločnosti HB Reavis Slovakia tieto osobné údaje. Naša spoločnosť nedisponuje a neuchováva iné osobné údaje, než aké ste nám samy dobrovoľne poskytli. Informácie podľa článku 2 tejto Informácie, týkajúce sa najmä náborového procesu nových pracovníkov alebo odpovede na otázky, Vám odošle HB Reavis Slovakia ako dotknutej osobe na zadanú emailovú adresu, z ktorej ste nás kontaktovali a ktorou disponujeme a uchovávame z dôvodu, aby sme Vás vedeli spätne kontaktovať s našou odpoveďou.

6. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?:

Vaše osobné údaje sú poskytované a sprístupňované iba fyzickým osobám – oprávneným zamestnancom HB Reavis Slovakia na účely ich zaznamenania a uchovania pre potreby našej spoločnosti. Osobné údaje nebudú zverejnené ani nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi HB Reavis Slovakia a Vami, ako dotknutou osobou, na základe Vášho súhlasu.

7. Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby:

Vaše práva sú definované v Zákone o ochrane osobných údajov. Vašim právom podľa tohto zákona je najmä vyžadovať od spoločnosti HB Reavis Slovakia na základe písomnej žiadosti:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v CMS v rozsahu podľa Zákona o ochrane osobných údajov,

c) presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje,

d) zoznam Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame,

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré spracúvame,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu osobných údajov, ktoré spracúvame, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8. Likvidácia osobných údajov

a.) HB Reavis Slovakia zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu Vašich osobných údajov po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené v CMS alebo na Vašu osobnú výzvu.

b.) Dotknutá osoba môže svoje práva vymenované v časti 7 uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty (kontaktné údaje viď nižšie); v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo v sídle našej spoločnosti, a to do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice naša spoločnosť odovzdá dotknutej osobe.

c.) Pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

d.) Ak Vy ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

V prípade otázok prosím kontaktovať: HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, legalsk@hbreavis.com