INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Informace“)

Pro naši společnost HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČO: 276 871 80, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117904 (dále jen „HB REAVIS GROUP CZ“ nebo „naše společnost“), je ochrana Vašich osobních údajů velmi důležitá. Za předpokladu, že byste nám rádi zaslali životopis, nebo se zajímáte o otevřené pracovní pozice uveřejněné na našich internetových stránkách http://hbreavis.com a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na výše uvedených internetových stránkách, si Vám v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dovolujeme vysvětlit, které osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme. Prosím, přečtěte si pozorně tyto Informace.

HB REAVIS GROUP CZ je součástí mezinárodní skupiny HB REAVIS, s centrálou v Lucembursku (dále jen „HB REAVIS“) a z toho důvodu můžete v tomto dokumentu najit odkaz na „HB REAVIS“.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je výběr potenciálních zaměstnanců, uskutečňování osobních pohovorů a zasílání osobních informací zájemcům o pracovní pozici v naší společnosti, souvisejících s řízením přijímacího procesu. Osobní údaje zpracováváme, i když nás kontaktujete prostřednictvím emailové komunikace s jakoukoliv otázkou.

Životopisy uložené v naší databázi životopisů obsahují údaje, které se podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon o ochraně osobních údajů“) považují za osobní údaje. Proto tyto osobní údaje mohou být zpracovány jen s Vaším souhlasem, jako dotyčné osoby. Dotyčná osoba (tj. Vy) před uložením životopisu prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, a následně dáváte svůj souhlas naší společnosti na zpracování osobních údajů.

 1. Jaké údaje sbíráme?

Při kontaktu s naší společností nám poskytujete nejčastěji tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • Vaše osobní údaje vyplívající z obsahu životopisu zaslaného společnosti HB REAVIS GROUP CZ, a to zejména datum narození, dosažené vzdělání a průběh zaměstnání.

4. Jak shromažďujeme a uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje od Vás, jako dotčené osoby, získáváme výlučně s Vaším souhlasem
(tzn. dobrovolně), na základě zaslání životopisu anebo vyplnění a odeslání otázky prostřednictvím emailu společnosti HB REAVIS GROUP CZ. Při emailové komunikaci se společností HB REAVIS GROUP CZ si naše společnost uchová jen Vaší emailovou adresu. Vámi poskytnuté osobní údaje se zpracovávají a uchovávají v informačním systému internetových stránek, tzv. Content Management System (dále jen „CMS“). Vámi poskytnuté osobní údaje, shromážděné a uchovávané v CSM nejsou veřejně přístupné. Přístup k osobním údajům uloženým v CMS má jen přesně určený okruh zaměstnanců HB REAVIS GROUP CZ, kterým bylo individuálně přiděleno oprávnění disponovat s osobními údaji. Jejich přístup k osobním údajům a rozsah tohoto přístupu je pravidelně naší společností přehodnocován. Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně zaměstnanci naší společnosti, kteří musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky podle vypracovaného bezpečnostního projektu na získání oprávnění nahlížet do Vašich osobních údajů. Nikdo jiný, ani v rámci skupiny HB REAVIS, Vaše osobní údaje nemůže vidět.

 1. Poučení o dobrovolnosti.

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám odevzdali dobrovolně a s úmyslem poskytnout je společnosti HB REAVIS GROUP CZ. Naše společnost nedisponuje a neuchovává jiné osobní údaje, než jaké jste nám sami dobrovolně poskytli. Informace podle článku dvě této Informace, týkající se zejména náborového procesu nových pracovníků, anebo odpovědí na otázky, Vám odešle HB REAVIS GROUP CZ, jako dotyčné osobě, na zadanou emailovou adresu, ze které jste nás kontaktovali a kterou disponujeme a uchováváme z toho důvodu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat s naší odpovědí.

 1. Komu poskytneme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou poskytované a zpřístupňované pouze fyzickým osobám – oprávněným zaměstnancům HB REAVIS GROUP CZ, pro účely jejich zaznamenávání a uchovávání pro potřeby naší společnosti. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, kromě případů, že tuto povinnost ukládá zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná nebo poskytnutí smluvně dohodnuté mezi HB REAVIS GROUP CZ a Vámi, jako dotyčnou osobou, na základě Vašeho souhlasu.

 1. Poučení o Vašich právech jako dotyčné osoby:

Vaše práva jsou definována v Zákoně o ochraně osobních údajů (https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf). Vaším právem podle tohoto zákona je, na základě písemné žádosti, vyžadovat od společnosti HB REAVIS GROUP CZ:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány naší společností,
 • vysvětlení v případě, že se domníváte, že HB REAVIS GROUP CZ provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v CMS v rozsahu podle Zákona o ochraně osobních údajů,
 • přesné informace o zdroji, z kterého jsme získali Vaše osobní údaje,
 • seznam Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které zpracováváme,
 • likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování už skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující tyto informace, můžete požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci osobních údajů, které zpracováváme, pokud došlo k porušení Zákona o ochraně osobních údajů,
 • blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. zpracovává údaje na základě Vašeho souhlasu.

 1. Likvidace osobních údajů

 • HB REAVIS GROUP CZ zabezpečí bez zbytečného odkladu likvidaci Vašich osobních údajů po splnění účelu, pro který byly údaje shromážděny v CMS nebo na Vaší osobní výzvu.
 • Svá práva vyjmenovaná v části 7 můžete Vy, jako dotyčná osoba, uplatnit písemně, a to formou poštovní zásilky nebo formou elektronické pošty (kontaktní údaje viz níže); v případě, že věc nesnese odklad i ústní formou přímo v sídle naší společnosti, a to do zápisu. Ze zápisu musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdo a kdy zápis vyhotovil, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu naše společnost odevzdá dotyčné osobě.
 • Při podezření, že se Vaše osobní údaje neoprávněně zpracovávají, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů ČR návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 • Pokud Vy, jako dotyčná osoba, nemáte způsobilost k právním jednáním v plném rozsahu, Vaše práva ve smyslu zákona může uplatnit zákonný zástupce. Práva dotyčné osoby ve smyslu zákona, která nežije, může uplatnit blízká osoba.

 

V případě otázek prosíme kontaktovat: HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8 – Karlín, 186 00, mailto: otazky@hbreavis.com