OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE PRÁVA

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů:

 1. HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27687180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.: C 117904,
 2. HB Reavis Group s. r. o., se sídlem Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 50 588 427, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 115257/B

(dále jen „HB Reavis“ nebo „my“)

Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

HB Reavis je součástí koncernu HB Reavis Group, který se skládá ze všech subjektů konsolidovaných v holdingu skupiny HB Reavis Holding S.A. s ústředím v Lucembursku (dále jen „HB Reavis Group“), a proto můžete v oznámení o ochraně osobních údajů najít odkaz na HB Reavis Group.

Pro jaké účely a oprávněné zájmy Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Výběr potenciálních zaměstnanců.
 2. Vzájemná komunikace.
 3. Ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků.
 4. Propagace našich akcí.
 5. Zasílání upomínek.
 6. Zpracovávání stížností.

Popis našeho účelu a legitimních zájmů:

 1. V případě volného pracovního místa v HB Reavis hledáme ty nejlepší na jeho obsazení. Při tom shromažďujeme životopisy od žadatelů přímo nebo od třetích osob doporučujících potenciálního žadatele. Po přezkoumání životopisů žadatelů je zveme na osobní pohovor, po kterém zasíláme následné informace. V případě, že v daném okamžiku není volná pozice, nebo pokud žadatel nebyl v daném zaměstnání úspěšný, můžeme na základě souhlasu uložit životopisy těchto osob, které je v budoucnu kontaktují v souvislosti s otevřením pracovního místa.

2. Naší filosofií je být za všech okolností otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o HB Reavis. Pro naplnění tohoto cíle jsme vytvořili několik typů kontaktních formulářů, na které nás můžete kontaktovat. Kromě toho jsme také zveřejnili e-maily konkrétních zaměstnanců, kteří pro nás pracují, takže je můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se naší budovy a podnikání, které můžete mít. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

3. Ochrana našich budov a bezpečnost osob využívajících naše budovy jsou klíčovým prvkem a prioritou číslo jedna v naší obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme schopni zajistit řádnou úroveň ochrany a bezpečnosti, instalovali jsme video monitorovací systémy (CCTV). Při vstupu do budov nebo v jejich blízkosti Vás může CCTV zaznamenat. Dále ověřujeme totožnost a evidujeme všechny třetí osoby (tj. jiné než nájemce a jejich zaměstnance), kteří přistupují k našim budovám na recepci kontrolou jejich průkazu totožnosti nebo u vchodu do garáže naskenováním SPZ vozidla a převzetím jeho fotografie a fotografie osoby. Navíc při vstupu do budovy pomocí přístupové karty nájemce zpracováváme čas a místo vstupu.

4. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat na základě fotografií a audiovizuálních záznamů, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí a služeb a pomáhají nám zlepšovat naši značku a dobré jméno tím, že vám poskytujeme naše informační bulletiny a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a zvukově-obrazových záznamů na našich profilech sociálních médií, jako jsou YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram a prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky.

5. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem zasílání upomínek souvisejících s nevyžádanými webovými stránkami. Kdykoliv začnete s vyplňováním jakéhokoliv formuláře na naší webové stránce, automaticky zpracujeme osobní údaje, které vložíte. V některých případech můžete zapomenout odeslat formulář, a proto používáme automaticky uložená osobní data, abychom vám připomněli dokončení vyplňování formulář nebo poslat vyplněný formulář.

6. U výtahů a u vchodu do garáže je možnost nám zavolat přímo přes instalované hlasové zařízení. Při připojování k nám prostřednictvím hlasových zařízení zaznamenáváme Vaše volání, které můžeme využít pro budoucí řešení reklamací.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Pokud nám zašlete svůj životopis týkající se konkrétní volné pozice, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (v případě, že nám osobní údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít). Pokud si přejete, aby Váš životopis zůstal i po provedeném náboru, nebo aniž byste se ucházeli o určitou pozici, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, obracíme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na ochranu našich práv a zájmů a zajištění bezpečnosti našich prostor.
 4. V případě podpory našich akcí a služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom Vám zaslali upomínky související s nevyžádanými webovými stránkami.
 6. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro řešení stížností.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Osobní údaje obsažené v životopisu (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.).
 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 3. Audiovizuální obraz podobnizny, audiovizuální obraz sebe sama, fotografie a SPZ vozidla, jméno a příjmení při kontrole průkazu totožnosti a času a místa vstupu při použití přístupové karty.
 4. Fotografie nebo audiovizuální obraz sebe sama.
 5. Osobní údaje požadované příslušným formulářem webové stránky (např. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd.).
 6. Hlasové nahrávky.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 1. V případě žádosti o konkrétní volnou pozici Vaše osobní údaje uchováváme až do ukončení náboru. Pokud nám dáte svůj souhlas s uložením životopisu pro budoucí volná místa, uložíme ho na dobu 3 let.
 2. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
 3. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.
 4. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 5. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 30 dnů.
 6. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.

Jakmile již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, pro které byly osobní údaje shromážděny, vymažeme je, pokud se nepoužije promlčecí lhůta. Některé podrobnosti a korespondence mohou být uchovávány až do uplynutí lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících z předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo pro splnění regulačních požadavků týkajících se uchovávání těchto osobních údajů.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společností koncernu HB Reavis Group. Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonném stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území Slovenské republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme
 • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
 • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů
 • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů
 • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování
 • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě nebo pro jiného správce
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

Písemně na adrese: Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika anebo Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Telefonicky: +421 918 723 243

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete svá práva uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Erika Wild, kontaktní místo Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Tel. +421 918 723 243, Email: dataprivacy@hbreavis.com

nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm