ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a ( 2016. április 27-én elfogadott) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 13. és 14. cikke alapján
(általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)

Tekintettel arra, hogy az Ön személyes adatait vagy Öntől, vagy olyan szerződésben megjelölt harmadik féltől megkaptunk, akivel szerződéses jogviszonyban állunk, (beleértve az egyéb jogviszonyokat is mint például a meghatalmazás) vagy Ön egy általunk küldött levél címzettje, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt a személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

A HB Reavis (továbbiakban “HB Reavis” vagy “mi”) a HB Reavis Csoport tagja, amely magába foglalja a luxembourgi székhelyű HB Reavis Holding S.A. alá tartozó összes konszolidált társaságot, (továbbiakban “HB Reavis Csoport”), emiatt az Adatkezelési Tájékoztatóban a HB Reavis Csoportra utalások találhatóak.

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

 1. Annak érdekében, hogy harmadik féllel kötött szerződéseinkből származó kötelezettségeinknek (amelyben Ön mint kapcsolattartó személy, vagy aláíró a szerződő fél részéről) hatékonyan eleget tudjunk tenni továbbá, hogy a nemzeti jog szerinti jogi kötelezettségeinket teljesítsük, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Figyelembe véve, hogy szerződést kötöttünk Önnel vagy harmadik féllel, kezelnünk szükséges az Ön személyes adait, a hatékony, hibamentes és egyértelmű kommunikáció érdekében, továbbá, hogy biztosítsuk a szerződéses és jogi (adó és könyvelési) kötelezettségeink megfelelő teljesítését Ön vagy harmadik fél felé. Ez az eljárás alkalmazandó más jogi aktusok esetén is, pl.: meghatalmazások esetén.
 2. Személyes adatait a bejövő és kimenő levelezéseink igazolása céljából kezeljük.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatainak kezelésére?

 1. Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pont alapján – jogos érdekből kezeljük. Adózási és könyvelési ügyek intézése esetén a GDPR 6. cikk (1) (c) pontnak megfelelően. Abban az esetben, ha Ön vagy harmadik fél nem biztosítja számunkra az Ön személyes adatait, nem tudjuk teljesíteni jogi kötelezettségeinket.
 2. Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pont alapján – jogos érdek címén kezeljük.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?

 1. Titulus, keresztnév, vezetéknév, pozíció, osztály, személyi és munkavállalói szám, üzleti terület, munkahely, aláírás, e-mail cím, telefon- és faxszám, az Ön munkáltatója azonosítására szolgáló információ (ideértve azon entitás azonosító adatait, amely nevében Ön eljár).
 2. Keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Amint nem szükséges a személyes adatainak ismerete a kezelésre okot adó cél megvalósítához, az adatokat töröljük, kivéve, ha az elévülési időszak az alkalmazandó jogszabályi előírások alapján ennél hosszabb. Egyes adatokat, levelezéseket megőrzünk addig amíg, a szerződést megelőző vagy szerződéses jogviszonyból származó követelések benyújtására fennálló határidő le nem jár, vagy az adatmegőrzési jogszabályi követelmények betartása végett.

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait megoszthatjuk különböző entitásokkal akik részünkre, mint a mi adatfeldolgozóink, közös adatkezelőink vagy különálló adatkezelőink járnak el. Ezen felül személyes adatait megoszthatjuk üzleti partnereinkkel, akik az alábbi szolgáltatásokat nyújtják nekünk:

 • Tanácsadási szolgáltatás
 • Könyvvizsgálat
 • Jogi szolgáltatás
 • Könyvelés

Megoszthatjuk továbbá az Ön személyes adatait a HB Reavis Csoporton belül. Megadhatjuk továbbá az Ön személyes adatiat hatóságoknak, különös tekintettel bíróságok, rendvédelmi szervek (rendőrség és ügyészség), kizárólag a jogszabályok által meghatározott mértékben és keretek között.

Kitől kapjuk a személyes adatokat?

Személyes adatait Öntől, vagy harmadik féltől kapjuk, akivel szerződéses kapcsolatba léptünk (vagy más releváns jogi kapcsolatba), illetve levelezéseken keresztül.

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat?

Nem, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárást.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

Egyéb információk:

Személyes adatokat, igazolt esetben jogi ügyek megoldása céljából, beleértve a hatósági kötelezettségek teljesítését és lehetséges jogi védelem keresése/vizsgálata érdekében is kezelhetünk. Személyes adatokat tárolhatunk bizonyos közérdek, tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatásokhoz.

Önnek milyen jogai vannak?

Mint érintett, az Ön jogai az alábbiakban kerül felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a GDPR III. fejezetében vannak megjelölve, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com

Írásban, a megállapodásban feltüntetett levelezési vagy e-mail címre

Telefonon: +421 918 723 243

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetősége az alábbi linken található: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm