Vzhľadom na to, že ste nám ako zmluvnej strane, tak ako je špecifikovaná v zmluve (vrátane iných právnych aktov ako napr. plnomocenstvo) alebo ako adresátovi, tak ako je špecifikovaný v e-maily alebo poštovej zásielke (ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“) poskytli Vy alebo tretia strana Vaše osobné údaje, chceli by sme Vás informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

Aký je náš účel a oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov?

 1. Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu efektívneho naplnenia našich zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s Vami alebo treťou stranou, v mene ktorej konáte alebo ktorá Vás uviedla ako kontaktnú osobu a zákonných povinností vyplývajúcich nám voči Vám alebo tretej strane v zmysle platných právnych predpisov. Vzhľadom na to, že sme uzatvorili zmluvu s Vami alebo touto treťou stranou, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje na zabezpečenie efektívnej, bezchybnej a priamej komunikácie a na zabezpečenie plnenia našich zmluvných a zákonných povinností (dane a účtovníctvo) voči Vám alebo tejto tretej strane. Toto spracúvame sa týka aj iných právnych aktov než zmlúv ako napríklad plnomocenstvá.
 
 1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely evidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a e-mailov.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade daňových a účtovných záležitostí spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V prípade neposkytnutia osobných údajov, ktoré sme povinný spracúvať na základe platných právnych predpisov, nebudeme môcť splniť naše zákonné povinnosti voči Vám alebo tretej strane.
 
 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

 1. Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo, odborný útvar, miesto výkonu práce, podpis, telefónne a faxové číslo, e-mail, a identifikačné údaje Vášho zamestnávateľa (vrátane identifikačných údajov osoby, v mene ktorej konáte).
 
 1. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo archivačným plánom.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia. Taktiež môžeme poskytovať Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, ktorí nám poskytujú:

 • Poradenské služby
 • Audítorské služby
 • Právne služby
 • Účtovnícke služby

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinný poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás alebo od tretej strany, s ktorou sme uzatvorili zmluvu (alebo iný právny akt) alebo ktorá Vás uviedla v poštovej zásielke alebo e-maily.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 
 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

HB Reavis
elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
písomne na adresu: uvedená v zmluve alebo v poštovej zásielke alebo e-maily
telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:
Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/