na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej „RODO”)

Ponieważ Pan/Pani lub osoba trzecia przekazała nam (na potrzeby niniejszej klauzuli informacyjnej: „administrator”, „my” lub „nam” oznacza podmiot określony w Umowie, którego jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem i obejmuje nasze spółki zależne lub oddziały określone w Umowie, o ile kontekst nie wskazuje inaczej) Pana/Pani dane osobowe, jesteśmy zobowiązani poinformować Pana/Panią, jako osobę, której dane dotyczą, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe jesteśmy administratorem w rozumieniu RODO, dlatego informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych osobowych.

 

Do kogo zwrócić się w razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych?

W razie wszelkich pytań, uwag, zastrzeżeń lub wniosku o skorzystanie z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych:

Eriką Wild, punkt kontaktowy pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 203 44 20, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu.

 

Jaki jest nasz prawnie uzasadniony interes?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu zapewnienia skutecznego wykonywania przez nas zobowiązań wynikających z umowy z osobą trzecią, której jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem.

 

Dlaczego potrzebujemy Pana/Pani danych osobowych?

Dążymy do przejrzystości w zbieraniu i wykorzystywaniu Pana/Pani danych osobowych oraz informowaniu Pana/Pani o celach ich przetwarzania. Ponieważ zawarliśmy umowę z osobą trzecią, której jest Pan/Pani przedstawicielem lub reprezentantem, musimy przetwarzać Pana/Pani dane w celu zapewnienia skutecznej, niezakłóconej i przejrzystej komunikacji oraz wykonywania przez nas zobowiązań umownych wobec wspomnianej osoby trzeciej.

 

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

Aby jak najlepiej realizować nasz cel, musimy gromadzić następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

W chwili, w której Pana/Pani dane osobowe nie będą już nam niezbędne do realizacji celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane, zostaną one usunięte, chyba że przepisy prawa wymagają od nas dłuższego przechowywania danych osobowych. Spółka może zachować pewne szczegóły i korespondencję do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie stosunków przedumownych lub umownych lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w zakresie przechowywania danych.

 

Czy udostępniamy Pana/Pani dane osobowe osobom trzecim?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe zaufanym osobom trzecim, które pomogą realizować nam nasz cel. Wspomniani odbiorcy danych są zobowiązani umową do zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych powierzonych im przez nas. Możemy udostępniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • spółkom należącym do grupy kapitałowej HB Reavis,
  • naszym partnerom biznesowym.
 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub osób trzecich

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na terytorium państw, w których siedzibę mają podmioty z grupy HB Reavis, a także innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

  • Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Pana/Pani danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia, tj. zablokowania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub brak jest podstawy do przetwarzania danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez nas nie jest uzasadnione.
 

W jaki sposób może Pan/Pani dochodzić swoich praw?

Staramy się w jak największym stopniu chronić Pana/Pani prywatność, dlatego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i wszelkich innych stosownych przepisów prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu, w jaki zarządzamy Pana/Pani danymi osobowymi, może Pan/Pani złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych pod następującym adresem:

HB Reavis Poland sp. z o.o.

  • Drogą elektroniczną: dataprivacy@hbreavis.com
  • Pisemnie na adres siedziby danego podmiotu z grupy HB Reavis określony w Umowie,
  • Telefonicznie: tel. +48 22 203 44 20

Może Pan/Pani również wnieść oficjalną skargę do lokalnego organu ochrony danych. Polskim organem ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.