na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej „RODO”)

Dla naszej spółki, HB Reavis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „HB Reavis” lub „my”) będącej administratorem Państwa danych, ochrona Pana/Pani danych osobowych jest bardzo ważna. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany(a) wypełnieniem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej hbreavis.com w celu uzyskania informacji na temat najmu powierzchni biurowych lub handlowo-usługowych, chcielibyśmy poinformować Pana/Panią o rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych i sposobach ich wykorzystania. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 
  1. Jaki jest cel i prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych?

W celu zapewnienia wzajemnej komunikacji przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe także kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego.

Celem przetwarzania danych osobowych jest stworzenie bazy danych osób lub podmiotów w celu kontaktowania się z nimi w przyszłości w sprawie najmu powierzchni biurowych.

W tych przypadkach naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie skutecznej, niezakłóconej i przejrzystej wzajemnej komunikacji.

 
  1. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,

oraz inne dane jeżeli zostaną podane w treści zapytania.

 
  1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 
  1. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w celu najmu powierzchni biurowych przechowujemy dane osobowe przez okres 3 lat.

W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w celu zapewnienia skutecznej, niezakłóconej i przejrzystej komunikacji z nami przechowujemy dane osobowe, dopóki nie wypisze się Pan/Pani z naszej bazy danych.

 
  1. Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przekazywane i udostępniane spółkom należącym do grupy HB Reavis.

 
  1. Czy wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania?

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

  1. Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

Na podstawie RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a) prawo dostępu,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
  1. Do kogo może Pan/Pani wnieść skargę?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Lokalnym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. Do kogo zwrócić się w razie pytań?

W razie jakichkolwiek pytań może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem: HB Reavis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +48 22 203 44 20.

Ponadto spółka HB Reavis powołała inspektora ochrony danych Erikę Wild, punkt kontaktowy pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +48 22 203 44 20.