na mocy art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanej dalej jako „RODO”)

niniejszym udzielam HB Reavis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309617 (zwana dalej jako „HB Reavis” lub „my”),

(HB Reavis jest częścią Grupy HB Reavis, w skład której wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach grupy kapitałowej HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej jako „Grupa HB Reavis”), w związku z czym w niniejszej Zgodzie mogą pojawić się odniesienia do Grupy HB Reavis)

 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na określonych poniżej warunkach

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Reklama naszych produktów i usług, zwiększanie wartości naszej marki i firmy poprzez wysyłanie Panu/Pani biuletynów, zaproszeń na nasze wydarzenia, informacje marketingowe i wiadomości follow-up z materiałami marketingowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS.

Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jak długo ważna jest niniejsza zgoda?

Zgoda jest przyznawana na czas nieokreślony.

Podpisując niniejszą zgodę przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że może Pan/Pani cofnąć zgodę drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@hbreavis.com, klikając link „anuluj subskrypcję” w dowolnej wysłanej przez nas wiadomości e-mail lub pisemnie, wysyłając wniosek na nasz obecny adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przed upływem okresu jej ważności. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komu przekazujemy dane osobowe?

W oparciu o różne umowy ze stronami trzecimi pełniącymi funkcje naszych podmiotów przetwarzania oraz wewnętrznych i zewnętrznych administratorów danych, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom i w następującym zakresie:

  • Infospell Piotr Domański z siedzibą w Józefosławiu pod adresem: ul. Saturna 83, 05-500 Józefosław, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług IT na rzecz Administratora.

Możemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym spółkom z Grupy HB Reavis. Możemy również zostać zobowiązani do przekazywania Pana/Pani danych osobowych organom publicznym, zwłaszcza sądom i organom ścigania (policja i prokuratura), wyłącznie w zakresie niezbędnym i wymaganym przez prawo.

Od kogo pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani.

Czy wykorzystujemy zautomatyzowany proces podejmowania poszczególnych decyzji?

Nie, nie stosujemy żadnych procesów automatycznego podejmowania poszczególnych decyzji.

Czy przekazujemy dane osobowe państwom trzecim?

Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w państwa spoza Unii Europejskiej, jeśli to państwo trzecie zostało uznane przez Unię Europejską za państwo o wystarczającym poziomie ochrony danych osobowych lub jeśli w tym państwie stosuje się inne odpowiednie środki ochrony danych osobowych (np. wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych UE).

Pozostałe informacje:

Dane osobowe mogą w uzasadnionych przypadkach zostać wykorzystane (przetwarzane) w kwestiach prawnych, takich jak wypełnianie obowiązków wobec władz publicznych oraz na potrzeby ewentualnej ochrony prawnej. Dane osobowe mogą także zostać zarchiwizowane w określonym interesie publicznym oraz na potrzeby badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Jakie przysługują Panu/Pani prawa?

Poniżej opisane są prawa, które przysługują Panu/Pani jako osobie, której dane dotyczą. Należy zauważyć, że dokładne warunki korzystania z tych praw są określone w rozdziale III RODO oraz że w niektórych przypadkach nie jest możliwe skorzystanie ze wszystkich tych praw. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • prawo do dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienie brakujących danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub braku podstawy do ich przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli istnieje podejrzenie bezzasadnego przetwarzania tych danych,
  • prawo do bycia wyłączonym z procesu automatycznego podejmowania decyzji,
  • prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu formacie maszynowym lub do przesłania innemu administratorowi danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Jak może Pan/Pani korzystać ze swoich praw?

HB Reavis Poland sp. z o.o.

Elektronicznie: dataprivacy@hbreavis.com

Pisemnie na adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Telephone: +421 918 723 243

Staramy się w jak największym stopniu chronić Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z:

Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Republika Słowacji, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 918 723 243.

Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane organów nadzorczych można również znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm